โค้ดภาษาซี บวกเลข 2 จำนวน โดยตัวเลขมีขนาด 3 หลัก ประกอบด้วย จำนวนเต็มศูนย์ จำนวนเต็มบวก (0-9)

โค้ดภาษาซี บวกเลข 2 จำนวน โดยตัวเลขมีขนาด 3 หลัก ประกอบด้วย จำนวนเต็มศูนย์ จำนวนเต็มบวก (0-9)

ตัวอย่างโค้ดภาษาซี ในการบวกเลขจำนวนเต็มศูนย์ จำนวนเต็มบวก (0-9) / 2 จำนวน โดยมีการแสดงผลตัวทดและผลรวม ซึ่งใช้ array ในการจัดเก็บข้อมูล Read more »
โค้ดภาษาซี ตรวจสอบตัวอักษรภาษาอังกฤษ ว่าเป็น สระ (vowel) หรือ พยัญชนะ (consonant)

โค้ดภาษาซี ตรวจสอบตัวอักษรภาษาอังกฤษ ว่าเป็น สระ (vowel) หรือ พยัญชนะ (consonant)

ตัวอย่างโค้ดภาษาซี ในการเขียนโปรแกรมแกรมเพื่อตรวจสอบตัวอักษรภาษาอังกฤษที่กรอกเข้าไปเป็น สระ (vowel) หรือ พยัญชนะ (consonant) จากนั้นให้แสดงผลออกจอภาพให้ผู้ใช้งานทราบ Read more »
โค้ดภาษาซี คำนวณหา GPA ของคะแนน 5 วิชา

โค้ดภาษาซี คำนวณหา GPA ของคะแนน 5 วิชา

ตัวอย่างโค้ดภาษาซี เพื่อคำนวณหา Grade Point Average (GPA) ของคะแนน 5 วิชา โดยมีการกำหนดช่วงคะแนนเพื่อเป็นเกรดดังนี้ Read more »
โค้ดภาษาซี ตัดเกรด A-F

โค้ดภาษาซี ตัดเกรด A-F

ตัวอย่างโค้ดภาษาซี ในการคำนวณหาเกรด A, B+, B, C+, C, D+, D และ F โดยมีการกำหนดเกณฑ์คะแนนดังตารางนี้... Read more »
โค้ดภาษาซี รับค่าตัวเลข 2 ค่า แล้วหาค่าที่น้อยที่สุด

โค้ดภาษาซี รับค่าตัวเลข 2 ค่า แล้วหาค่าที่น้อยที่สุด

ตัวอย่างโค้ดภาษาซี ในการหาค่าน้อยที่สุด (Minimun) จากการรับค่าตัวเลข 2 ค่าจากคีย์บอร์ด ตัวอย่างโค้ดและแสดงผลมีดังนี้... Read more »
โค้ดภาษาซี รับค่าตัวเลข 2 ค่า แล้วหาค่าที่มากที่สุด

โค้ดภาษาซี รับค่าตัวเลข 2 ค่า แล้วหาค่าที่มากที่สุด

ตัวอย่างโค้ดภาษาซี ในการหาค่ามากที่สุด จากการรับค่าตัวเลข 2 ค่าจากคีย์บอร์ด ตัวอย่างโค้ดมีดังนี้ Read more »
โค้ดภาษาซี ทดสอบตัวเลขที่รับเข้ามา หารด้วย 5 ลงตัวหรือไม่

โค้ดภาษาซี ทดสอบตัวเลขที่รับเข้ามา หารด้วย 5 ลงตัวหรือไม่

ตัวอย่างโค้ดภาษาซี ในการแสดงผลว่าตัวที่ที่กรอกเข้ามาในโปรแกรม แล้วตรวจสอบตัวเลขนั้นว่าหารด้วย 5 ลงตัวหรือไม่ ถ้าตัวเลขที่กรอกเข้ามาหารด้วย 5 ลงตัว ให้แสดงคำว่า "... is divisible by 5" ถ้าตัวเลขที่กรอกเข้ามาหารด้วย 5 ลงตัว ให้แสดงคำว่า ... is divisible by 5 ถ้าตัวเลขที่กรอกเข้ามาหารด้วย 5 ไม่ลงตัว ให้แสดงคำว่า ... is not divisible by 5 Read more »
โค้ดภาษาซี วนเก็บเหรียญให้ครบตามจำนวนที่กำหนด

โค้ดภาษาซี วนเก็บเหรียญให้ครบตามจำนวนที่กำหนด

ตัวอย่างโค้ดภาซี สำหรับการเขียนเพื่อให้โปรแกรมทำงานแบบวนลูป สำหรับเก็บจำนวนเหรียญให้ครบตามจำนวนที่กำหนด เมื่อเหรียญครแล้วโปรแกรมก็จะหยุดทำงาน โดยใช้ do...while while... for... Read more »
โค้ดภาษาซี วิธีต่อข้อความ (String)

โค้ดภาษาซี วิธีต่อข้อความ (String)

ตัวอย่างโค้ดภาษาซี สำหรับการต่อ string หรือต่อคำ โดยการใช้ strcat สามารถทำได้ดังนี้ Prototype char * strcat ( char * destination, const char * source ); Read more »
โค้ดภาษาซี แสดงตัวเลขฐานสิบ ฐานแปด ฐานสิบหก

โค้ดภาษาซี แสดงตัวเลขฐานสิบ ฐานแปด ฐานสิบหก

ตัวอย่างโค้ดภาษาซีในการเขียนโปรแกรมเพื่อแสดงตัวเลขฐานสิบ ฐานแปด ฐานสิบหก โดยอ้างอิงจากตัวเลขฐานสิบ ตั้งแต่ 0-15 ตัวอย่างโค้ด แสดงผล Read more »