หน้าหลัก » ภาษาซี (C) » โค้ดภาษาซี ตรวจสอบตัวอักษรภาษาอังกฤษ ว่าเป็น สระ (vowel) หรือ พยัญชนะ (consonant)

โค้ดภาษาซี ตรวจสอบตัวอักษรภาษาอังกฤษ ว่าเป็น สระ (vowel) หรือ พยัญชนะ (consonant)
ตัวอย่างโค้ดภาษาซี ในการเขียนโปรแกรมแกรมเพื่อตรวจสอบตัวอักษรภาษาอังกฤษที่กรอกเข้าไปว่าเป็น สระ (vowel) หรือ พยัญชนะ (consonant) จากนั้นให้แสดงผลออกจอภาพให้ผู้ใช้งานทราบ

ตัวอย่าง Flowchat

ตัวอย่างโค้ด

/***************************************************
 * Author    : CS Developers
 * Author URI: https://www.comscidev.com
 * Facebook  : https://www.facebook.com/CSDevelopers
 ***************************************************/
 
#include <stdio.h>
#include <ctype.h>

int main()
{
	char in_char;
	char ch;
	
	printf(" Enter character for VOWEL & CONSONANT  : ");
	scanf("%c", &in_char);
	
	ch = toupper(in_char);
	
	if(ch == 'A' || ch == 'E'|| ch == 'I' || ch == 'O' || ch == 'U' || ch == 'Y')
	{
		printf("\n Answer = %c is VOWEL", in_char);
	}
	else
	{
		printf("\n Answer = %c is CONSONANT", in_char);
	}
	
	return 0;
}

อธิบายเพิ่มเติม

  1. ประกาศตัวแปรเป็นชนิด char ซึ่งจะกรอกตัวอักษรได้เพียงตัวเดียว (ถ้ากรอกมากกว่าหนึ่งตัว โปรแกรมจะเอาตัวแรกเท่านั้นมาตรวจสอบ)
  2. ใช้ toupper() เพื่อทำให้ตัวอักษรเป็นตัวใหญ่ (จะได้กำหนดเงื่อนไขได้สั้นลง) และ รองรับการกรอกตัวเล็ก/ตัวใหญ่ ทั้งนี้ก่อนใช้งาน toupper() จะต้อง #include <ctype.h> เข้ามาด้วย
  3. นำค่าในตัวแปร ch ที่เก็บตัวอักษรที่แปลงเป็นตัวใหญ่แล้ว มาเข้าเงื่อนไข if เพื่อตรวจสอบว่าเป็น สระ (vowel) หรือ พยัญชนะ (consonant) โดย สระ (vowel) ประกอบด้วย A, E, I, O, U หรือบางครั้งอาจจะมี Y มาด้วย
  4. ถ้าค่าใน ch เท่ากับ A หรือ E หรือ I หรือ O หรือ U หรือ Y (ค่าในตัวแปร ch จะเท่ากับสระตัวใดก็ได้ 1 ตัว) จะให้แสดงว่าเป็น สระ (vowel) แต่ถ้าไม่ใช่ (ค่าในตัวแปร ch ไม่เท่ากับสระตัวใดๆเลย) ก็จะเข้า else แสดงว่าเป็น พยัญชนะ (consonant)

แสดงผล

โค้ดภาษาซี ตรวจสอบตัวอักษรภาษาอังกฤษ ว่าเป็น สระ (vowel) หรือ พยัญชนะ (consonant)
สระ (vowel)
โค้ดภาษาซี ตรวจสอบตัวอักษรภาษาอังกฤษ ว่าเป็น สระ (vowel) หรือ พยัญชนะ (consonant)
พยัญชนะ (consonant)