หน้าหลัก » ภาษาซี (C) » โค้ดภาษาซี ทดสอบตัวเลขที่รับเข้ามา หารด้วย 5 ลงตัวหรือไม่

โค้ดภาษาซี ทดสอบตัวเลขที่รับเข้ามา หารด้วย 5 ลงตัวหรือไม่
ตัวอย่างโค้ดภาษาซี ในการแสดงผลว่าตัวที่กรอกเข้ามาในโปรแกรม แล้วตรวจสอบตัวเลขนั้นว่าหารด้วย 5 ลงตัวหรือไม่

การทำงาน

  1. ถ้าตัวเลขที่กรอกเข้ามาหารด้วย 5 ลงตัว ให้แสดงคำว่า “… is divisible by 5
  2. ถ้าตัวเลขที่กรอกเข้ามาหารด้วย 5 ไม่ลงตัว ให้แสดงคำว่า “… is not divisible by 5

ตัวอย่างโค้ด

/***************************************************
 * Author    : CS Developers
 * Author URI: https://www.comscidev.com
 * Facebook  : https://www.facebook.com/CSDevelopers
 ***************************************************/

#include <stdio.h>

int main()
{
	int div_by = 5;
	int number;
	
	printf(" Enter number : ");
	scanf("%d", &number);
	
	if(number % div_by == 0)
	{
		printf("\n %d is divisible by %d", number, div_by);
	}
	else
	{
		printf("\n %d is not divisible by %d", number, div_by);
	}
	
	return 0;
}

อธิบายเพิ่มเติม

  • ตัวแปร div_by ใช้เก็บค่าตัวหาร ตัวอย่างจะเป็นเลข 5 หากต้องการเปลี่ยนโจทย์ก็เพียงเปลี่ยนเลข 5 เป็นเลขอื่น
  • number % div_by นำตัวเลขที่กรอกเข้ามา มา mod (หารเอาเศษ) ถ้าเศษมีค่าเท่ากับ 0 แสดงว่าหารลงตัว หากเศษมีค่ามากกว่า 0 แสดงว่าหารไม่ลงตัว เช่น 10%5 เศษเท่ากับ 0 (หารลงตัว), 12%5 เศษเท่ากับ 2 (หารไม่ลงตัว)

โค้ดแบบสั้น

/***************************************************
 * Author    : CS Developers
 * Author URI: https://www.comscidev.com
 * Facebook  : https://www.facebook.com/CSDevelopers
 ***************************************************/

#include <stdio.h>

int main()
{
	int div_by = 5;
	int number;
	
	printf(" Enter number : ");
	scanf("%d", &number);
	
	printf("\n %d is %s by %d", number, (number % div_by == 0 ? "divisible" : "not divisible"), div_by);
	
	return 0;
}

แสดงผล

โค้ดภาษาซี ทดสอบตัวเลขที่รับเข้ามา หารด้วย 5 ลงตัวหรือไม่
หารด้วย 5 ลงตัว
โค้ดภาษาซี ทดสอบตัวเลขที่รับเข้ามา หารด้วย 5 ลงตัวหรือไม่
หารด้วย 5 ไม่ลงตัว