หน้าหลัก » ภาษาซี (C) » โค้ดภาษาซี รับค่าตัวเลข 2 ค่า แล้วหาค่าที่มากที่สุด

โค้ดภาษาซี รับค่าตัวเลข 2 ค่า แล้วหาค่าที่มากที่สุด
ตัวอย่างโค้ดภาษาซี ในการหาค่ามากที่สุด จากการรับค่าตัวเลข 2 ค่าจากคีย์บอร์ด

ตัวอย่างโค้ด

/***************************************************
 * Author  : CS Developers
 * Author URI: https://www.comscidev.com
 * Facebook : https://www.facebook.com/CSDevelopers
 ***************************************************/

#include <stdio.h>
 
int main()
{
  int number1;
  int number2;
   
  printf("\n Enter number #1 : ");
  scanf("%d", &number1);
  
  printf(" Enter number #2 : ");
  scanf("%d", &number2);
   
  if(number1 > number2)
  {
  	printf("\n Maximum is %d\n\n", number1);
	}
	else if(number2 > number1)
	{
		printf("\n Maximum is %d\n\n", number2);
	}

  return 0;
}

แสดงผล

โค้ดภาษาซี รับค่าตัวเลข 2 ค่า แล้วหาค่าที่มากที่สุด
number 1 มากกว่า number 2
โค้ดภาษาซี รับค่าตัวเลข 2 ค่า แล้วหาค่าที่มากที่สุด
number 2 มากกว่า number 1