หน้าหลัก » ภาษาซี (C) » โค้ดภาษาซี บวกเลข 2 จำนวน โดยตัวเลขมีขนาด 3 หลัก ประกอบด้วย จำนวนเต็มศูนย์ จำนวนเต็มบวก (0-9)

โค้ดภาษาซี บวกเลข 2 จำนวน โดยตัวเลขมีขนาด 3 หลัก ประกอบด้วย จำนวนเต็มศูนย์ จำนวนเต็มบวก (0-9)
ตัวอย่างโค้ดภาษาซี ในการบวกเลขจำนวนเต็มศูนย์ จำนวนเต็มบวก (0-9) / 2 จำนวน โดยมีการแสดงผลตัวทดและผลรวม ซึ่งใช้ array ในการจัดเก็บข้อมูล

ตัวอย่างโค้ด

/***************************************************
 * Author  : CS Developers
 * Author URI: https://www.comscidev.com
 * Facebook : https://www.facebook.com/CSDevelopers
 ***************************************************/
 
#include <stdio.h>

int main()
{
	int input = 2;
	int size = 4;
	int isum = 3;
	int i,j;
	int skip = 0;
	
	int num[4][4] = {
		{0, 0, 0, 0},
		{0, 0, 0, 0},
  		{0, 0, 0, 0},
		{0, 0, 0, 0}
  };
  
	for(i = 1; i <= input; i++)
	{
		printf(" Enter a number (%d) : ", i);
		scanf("%d %d %d", &num[i][1], &num[i][2], &num[i][3]);
		
		num[isum][1] += num[i][1];
		num[isum][2] += num[i][2];
		num[isum][3] += num[i][3];		
	}
	
	for(i = isum; i > 0; i--)
	{
		if(num[isum][i] >= 10){
			num[0][i-1] = num[isum][i] / 10;
			num[isum][i] -= num[0][i-1] * 10;
			num[isum][i-1] += num[0][i-1];
		}
	}
	
	printf("\n");
	
	for(i = 0; i < size; i++)
	{
		printf("\t");
		skip = 0;
		for(j = 0; j < size; j++)
		{
			if(i == 0 && num[i][j] == 0){
				printf(" ");
			}
			else if(num[i][j] != 0){
				printf(" %d", num[i][j]);
				skip = 1;
			}
			else if(num[i][j] == 0 && skip == 0){
				printf(" ");
			}
			else{
				printf(" %d", num[i][j]);
			}
		}
		
		if(i == 0 || i == size - 2)
		{
			printf("\n\t---------");
		}
		else if(i == 1)
		{
			printf(" +");
		}
		printf("\n");
	}
	
	return 0;	
}

แสดงผล

โค้ดภาษาซี บวกเลข 2 จำนวน โดยตัวเลขมีขนาด 3 หลัก ประกอบด้วย จำนวนเต็มศูนย์ จำนวนเต็มบวก (0-9)
โค้ดภาษาซี บวกเลข 2 จำนวน โดยตัวเลขมีขนาด 3 หลัก ประกอบด้วย จำนวนเต็มศูนย์ จำนวนเต็มบวก (0-9)