หน้าหลัก » React Native » React Native ทำการ์ดให้พลิกหน้าหลัง (Flip Card) ด้วย react-native-flip-card

React Native ทำการ์ดให้พลิกหน้าหลัง (Flip Card) ด้วย react-native-flip-card
React Native ทำการ์ดให้พลิกหน้าหลัง (Flip Card) ด้วย react-native-flip-card

1.ให้ติดตั้ง package react-native-flip-card

npm i react-native-flip-card

2. import FlipCard เข้ามาใช้งาน

import FlipCard from 'react-native-flip-card';

3. หากพบ error ตอน import เข้ามาใช้งาน ให้พิมพ์คำสั่งนี้เพิ่มเติม

npm i --save-dev @types/react-native-flip-card

4. ตัวอย่าง Flip Card

<FlipCard
 style={styles.card}
 flipHorizontal={true}
 flipVertical={false}>
    
  {/* ด้านหน้า */}
  <View style={styles.faceCard}>
   <Text style={styles.textCard}>ด้านหน้า</Text>
  </View>
    
  {/* ด้านหลัง */}
  <View style={styles.backCard}>
   <Text style={styles.textCard}>ด้านหลัง</Text>
  </View>

</FlipCard>

5. ตัวอย่าง Style Sheet

const styles = StyleSheet.create({
 card: {
  flexDirection: 'column',
  justifyContent: 'center',
  alignContent: 'center',
 },
 faceCard: {
  width: 400,
  height: 200,
  backgroundColor: '#08b502',
  borderRadius: 7,
  alignSelf: 'center',
  justifyContent: 'center',
  alignItems: 'center',
 },
 backCard: {
  width: 400,
  height: 200,
  backgroundColor: '#0458c7',
  borderRadius: 7,
  alignSelf: 'center',
  justifyContent: 'center',
  alignItems: 'center',
 },
 textCard: {
  color: '#fff',
  fontSize: 22,
  fontWeight: '500',
 },
});
React Native ทำการ์ดให้พลิกหน้าหลัง (Flip Card) ด้วย react-native-flip-card