หน้าหลัก » ภาษาซี (C) » โค้ดภาษาซี วนลูปแสดงตัวอักษร A – Z

โค้ดภาษาซี วนลูปแสดงตัวอักษร A – Z
ตัวอย่างโค้ดโปรแกรมภาษาซี เพื่อวนลูปแสดงตัวอักษร A – Z โดยใช้ลูปต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น for, while, do..while

ตัวอย่างโค้ด a – z (ตัวเล็ก)

/***************************************************
 * Author    : CS Developers
 * Author URI: https://www.comscidev.com
 * Facebook  : https://www.facebook.com/CSDevelopers
 ***************************************************/
 
#include<stdio.h>

int main()
{
	char ch;
	for(ch='a'; ch<='z'; ch++)
	{
		printf("%3c",ch);
	}
	
	printf("\n");
	
	return 0;
}

โค้ดภาษาซี วนลูปแสดงตัวอักษร A - Z

ตัวอย่างโค้ด A – Z (ตัวใหญ่)

/***************************************************
 * Author    : CS Developers
 * Author URI: https://www.comscidev.com
 * Facebook  : https://www.facebook.com/CSDevelopers
 ***************************************************/
 
#include<stdio.h>

int main()
{
	char ch;
	for(ch='A'; ch<='Z'; ch++)
	{
		printf("%3c",ch);
	}
	
	printf("\n");
	
	return 0;
}

โค้ดภาษาซี วนลูปแสดงตัวอักษร A - Z

กรณีใช้ while

	char ch = 'a';
	while(ch <='z')
	{
		printf("%3c",ch);
		ch++;
	}

กรณีใช้ do..while

	char ch = 'a';
	do
	{
		printf("%3c",ch);
		ch++;

	}while(ch <= 'z');

อธิบายเพิ่มเติม

1. char จะใช้ single quote (‘) เช่น ‘a’ ซึ่งค่าที่ได้จะเป็น int (เลขฐานสิบตามตาราง ASCII Code) ทำให้สามารถเปรียบเทียบเงื่อนไขเหมือน int ได้เลย

2. %3c คือ นำค่า ch มาแสดงในรูปแบบ char และ 3 ให้จองพื้นที่ 3 ตัวอักษรและแสดงจากขวามาซ้าย เช่น _ _ a _ _ b _ _ c _ _ d

3. หากเปลี่ยน %3c เป็น %3d ค่าที่แสดงออกมาจะเป็นตัวเลข นั่นคือ เลขฐานสิบตามตาราง ASCII Code

4. a (เล็ก), A (ใหญ่) ค่า ASCII จะต่างกัน เช่น a=97, z=122, A=65, Z=90