หน้าหลัก » ภาษาซี (C) » โค้ดภาษาซี ตัดเกรด A-F

โค้ดภาษาซี ตัดเกรด A-F
ตัวอย่างโค้ดภาษาซี ในการคำนวณหาเกรด A, B+, B, C+, C, D+, D และ F โดยมีการกำหนดเกณฑ์คะแนนดังตารางนี้

สัญลักษณ์คำอธิบายคะแนน
AExcellent80-100
B+Very Good75-79
BGood70-74
C+Fairly Good65-69
CFair60-64
D+Poor55-59
DVery Poor50-54
FFail0-49

ตัวอย่างโค้ด

/***************************************************
 * Author    : CS Developers
 * Author URI: https://www.comscidev.com
 * Facebook  : https://www.facebook.com/CSDevelopers
 ***************************************************/
 
#include <stdio.h>

int main()
{
	float score;
	
	printf(" Enter score : ");
	scanf("%f", &score);
	
	if(score >= 80){
		printf("\n Grade : A (Excellent)");
	}
	else if(score >= 75){
		printf("\n Grade : B+ (Very Good)");
	}
	else if(score >= 70){
		printf("\n Grade : B (Good)");
	}
	else if(score >= 65){
		printf("\n Grade : C+ (Fairly Good)");
	}
	else if(score >= 60){
		printf("\n Grade : C (Fair)");
	}
	else if(score >= 55){
		printf("\n Grade : D+ (Poor)");
	}
	else if(score >= 50){
		printf("\n Grade : D (Very Poor)");
	}
	else{
		printf("\n Grade : F (Fail)");
	}
  
	return 0;
}

แสดงผล

โค้ดภาษาซี ตัดเกรด A-F