หน้าหลัก » ภาษาซี (C) » โค้ดภาษาซี คำนวณหา GPA ของคะแนน 5 วิชา

โค้ดภาษาซี คำนวณหา GPA ของคะแนน 5 วิชา
ตัวอย่างโค้ดภาษาซี เพื่อคำนวณหา Grade Point Average (GPA) ของคะแนน 5 วิชา โดยมีการกำหนดช่วงคะแนนเพื่อเป็นเกรดดังนี้

คะแนน เป็น เกรด

 • คะแนน 80 – 100 จะได้ เกรด 4
 • คะแนน 75 – 79 จะได้ เกรด 3.5
 • คะแนน 70 – 74 จะได้ เกรด 3
 • คะแนน 65 – 69 จะได้ เกรด 2.5
 • คะแนน 60 – 64 จะได้ เกรด 2
 • คะแนน 55 – 59 จะได้ เกรด 1.5
 • คะแนน 50 – 54 จะได้ เกรด 1
 • คะแนน 0 – 49 จะได้ เกรด 0

ตัวอย่างโค้ด

/***************************************************
 * Author  : CS Developers
 * Author URI: https://www.comscidev.com
 * Facebook : https://www.facebook.com/CSDevelopers
 ***************************************************/
 
#include <stdio.h>

int main()
{
	int course_amount = 5;
	float score;
	float grade_total = 0;
	float gpa;
	int i;
	
	for(i = 0; i < course_amount; i++)
	{
		printf(" Enter score of course #%d : ", i+1);
		scanf("%f", &score);
		
		if(score >= 80){
    	grade_total += 4;
	  }
	  else if(score >= 75){
	    grade_total += 3.5;
	  }
	  else if(score >= 70){
	    grade_total += 3;
	  }
	  else if(score >= 65){
	    grade_total += 2.5;
	  }
	  else if(score >= 60){
	    grade_total += 2;
	  }
	  else if(score >= 55){
	    grade_total += 1.5;
	  }
	  else if(score >= 50){
	    grade_total += 1;
	  }
	  else{
	    grade_total += 0;
	  }
	}
	
	gpa = grade_total / course_amount;
	
	printf("\n GPA of %d courses = %.2f", course_amount, gpa);
	
	return 0;
}

อธิบายเพิ่มเติม

 • ตัวแปร course_amount เก็บค่าจำนวนวิชาทั้งหมดที่ต้องการ ในตัวอย่างเก็บ 5 วิชา แต่สามารถแก้ไขตัวเลขนี้ได้ เพื่อให้มีจำนวนวิชาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงตามต้องการ
 • ตัวแปร score เก็บค่าคะแนนของแต่ละวิชา ซึ่งจะเก็บค่าใหม่แทนที่ค่าเดิมตามรอบวิชา
 • ตัวแปร grade_total จะเก็บผลรวมของเกรดที่ได้ในแต่ละวิชา โดยเกรดจะได้จากการที่นำเอาคะแนนไปกำหนดตามเกณฑ์
 • ตัวแปร gpa เก็บค่าเกรดเฉลี่ย โดยนำเอาค่าในตัวแปร grade_total หารด้วย course_amount
 • สุดท้ายนำค่าต่างๆ ที่ได้ ไปแสดงผล

แสดงผล

โค้ดภาษาซี คำนวณหา GPA ของคะแนน 5 วิชา