ธีแก้ไข Apache2 แสดง The Alias directive in Apache.conf

วิธีแก้ไข Apache2 แสดง The Alias directive in /etc/phpmyadmin/apache.conf ใน Ubuntu

วิธีแก้ไข Apache2 ใน Ubuntu ที่แสดงข้อความแจ้งเตือน [alias:warn] The Alias directive in /etc/phpmyadmin/apache.conf at line 3 will probably never match because it overlaps an earlier Alias. Read more »