หน้าหลัก » ภาษาไพธอน (Python) » โค้ด Python หาราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% จากราคาก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

โค้ด Python หาราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% จากราคาก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ตัวอย่างโค้ดภาษา Python ในการคำนวณหาราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% จากราคาก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แสดงผลโดยแยกแต่ละบรรทัด ประกอบด้วย ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

สูตรหาราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ราคารวม VAT = ราคาก่อน VAT x 1.07

ตัวอย่างโค้ด

'''
 Author    : CS Developers
 Author URI: https://www.comscidev.com
 Facebook  : https://www.facebook.com/CSDevelopers
'''

before_vat = float(input("ป้อนตัวเลขราคาก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม : "))
price = before_vat * 1.07
vat = price - before_vat

print(f"ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% = {vat:.2f}")
print(f"ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม = {price:.2f}")

อธิบายโค้ด

  1. รับค่า input ของราคาก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม จากนั้นแปลงเป็น float number และเก็บไว้ในตัวแปร before_vat
  2. คำนวณหาราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยนำตัวแปร before_vat x 1.07 และเก็บไว้ในตัวแปร price
  3. คำนวณหาภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% โดยนำราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (price)ราคาก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม (before_vat) และเก็บไว้ในตัวแปร vat
  4. นำ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (vat) และ ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (price) แสดงผล โดยทำเป็นทศนิยม 2 ตำแหน่ง

ผลลัพธ์

โค้ด Python หาราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% จากราคาก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%