หน้าหลัก » ภาษาไพธอน (Python) » โค้ด Python หาภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% จากราคาเต็ม

โค้ด Python หาภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% จากราคาเต็ม
ตัวอย่างโค้ดภาษา Python ในการคำนวณหาภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% จากราคาเต็ม แสดงผลโดยแยกออกเป็นราคาก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หรือเรียกว่าการถอด VAT จากราคาเต็ม

สูตรหาราคาก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ราคาก่อน VAT = ราคาเต็ม x 100 ÷ 107
หรือ
ราคาก่อน VAT = ราคาเต็ม ÷ 1.07

ตัวอย่างโค้ด

'''
 Author    : CS Developers
 Author URI: https://www.comscidev.com
 Facebook  : https://www.facebook.com/CSDevelopers
'''

price_total = float(input("ป้อนตัวเลขราคาเต็ม : "))
before_vat = price_total * 100 / 107
vat = price_total - before_vat

print(f"ราคาก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม = {before_vat:.2f}")
print(f"ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% = {vat:.2f}")

อธิบายโค้ด

  1. รับค่า input ของราคาเต็ม จากนั้นแปลงเป็น float number และเก็บไว้ในตัวแปร price_total
  2. คำนวณหาราคาก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยนำตัวแปร price_total100 ÷ 107 ตามสูตรและเก็บไว้ในตัวแปร before_vat
  3. คำนวณหาภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% โดยนำราคาเต็ม (price_total) – ราคาก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม (before_vat) และเก็บไว้ในตัวแปร vat
  4. นำ ราคาก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม (before_vat) และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (vat) แสดงผล โดยทำเป็นทศนิยม 2 ตำแหน่ง

ผลลัพธ์

โค้ด Python หาภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% จากราคาเต็ม