หน้าหลัก » ภาษาไพธอน (Python) » โค้ด Python แก้โจทย์ FizzBuzz

โค้ด Python แก้โจทย์ FizzBuzz
ตัวอย่างโค้ดภาษา Python ในการแก้โจทย์ FizzBuzz ซึ่งรายละเอียดของโจทย์นี้คือ

 • ให้แสดงดัวเลขระหว่าง 1 – 100 โดยที่
 • ถ้าตัวเลขหารด้วย 3 ลงตัว ให้แสดงคำว่า Fizz
 • ถ้าตัวเลขหารด้วย 5 ลงตัว ให้แสดงคำว่า Buzz
 • ถ้าตัวเลขหารด้วย 3 และ 5 ลงตัว ให้แสดงคำว่า FizzBuzz

ตัวอย่างโค้ด

'''
 Author  : CS Developers
 Author URI: https://www.comscidev.com
 Facebook : https://www.facebook.com/CSDevelopers
'''

for i in range(1, 101):
  if i % 3 == 0 and i % 5 == 0:
    print("FizzBuzz")
  elif i % 3 == 0:
    print("Fizz")
  elif i % 5 == 0:
    print("Buzz")
  else:
    print(i)

อธิบายโค้ด

 1. ใช้ for วนลูป เพื่อแสดงค่าตั้งแต่ 1 – 100 โดยในแต่ละรอบให้นำตัวเลขเก็บไว้ที่ตัวแปร i
 2. เงื่อนไขที่ 1 นำตัวแปร i มา mod (หารเอาเศษ) ด้วย 3 และ 5 ถ้ามีค่าเป็น 0 ให้แสดงคำว่า FizzBuzz
 3. หากไม่ใช่ในเงื่อนไข 1 ให้นำตัวแปร i มา mod (หารเอาเศษ) ด้วย 3 ถ้ามีค่าเป็น 0 ให้แสดงคำว่า Fizz
 4. หากไม่ใช่ในเงื่อนไขที่ 2 ให้นำตัวแปร i มา mod (หารเอาเศษ) ด้วย 5 ถ้ามีค่าเป็น 0 ให้แสดงคำว่า Buzz
 5. หากตัวแปร i ไม่เข้าเงื่อนไขใดๆ ให้แสดงค่าในตัวแปร i ได้เลย

ผลลัพธ์

โค้ด Python แก้โจทย์ FizzBuzz
ตัวอย่างแสดง 1-15