หน้าหลัก » ภาษาไพธอน (Python) » โค้ด Python คำนวณหาจำนวนเงินกู้แบบดอกเบี้ยทบต้นตามจำนวนปีที่กู้ยืม

โค้ด Python คำนวณหาจำนวนเงินกู้แบบดอกเบี้ยทบต้นตามจำนวนปีที่กู้ยืม
ตัวอย่างโค้ด Python ในการคำนวณหาจำนวนเงินกู้แบบดอกเบี้ยทบต้นตามจำนวนปีที่กู้ยืม โดยมีการรับค่าเงินต้น อัตราดอกเบี้ยร้อยละต่อปี และจำนวนปีที่ต้องการทราบจำนวนเงินกู้รวมดอกเบี้ย

สูตรการหาดอกเบี้ย

ดอกเบี้ย = เงินต้น x (อัตราดอกเบี้ย / 100 )  x จำนวนปี

ตัวอย่างโค้ด

'''
 Author    : CS Developers
 Author URI: https://www.comscidev.com
 Facebook  : https://www.facebook.com/CSDevelopers
'''

capital = int(input("ป้อนตัวเลขเงินต้น : "))
interest_rate = int(input("ป้อนอัตราดอกเบี้ยร้อยละต่อปี : "))
year = int(input("ป้อนปีที่ต้องการทราบจำนวนเงิน : "))

interest = capital * (interest_rate / 100 ) * year
amount = capital + interest

print(f"จำนวนเงินกู้รวมดอกเบี้ย = {int(amount)}")

อธิบายโค้ด

  1. รับค่า ตัวเลขจำนวนเงินต้น แล้วแปลงเป็น int number และเก็บไว้ในตัวแปร capital
  2. รับค่า อัตราดอกเบี้ยร้อยละต่อปี แล้วแปลงเป็น int number และเก็บไว้ในตัวแปร interest_rate
  3. รับค่า ปีที่ต้องการทราบจำนวนเงิน แล้วแปลงเป็น int number และเก็บไว้ในตัวแปร year
  4. คำนวณหาดอกเบี้ยตามสูตร และเก็บไว้ในตัวแปร interest
  5. คำนวณหาจำนวนเงินต้นรวมดอกเบี้ย โดยนำเงินต้น (capital) + ดอกเบี้ย (interest_rate) และเก็บไว้ในตัวแปร amount
  6. นำค่าในตัวแปร amount มาแสดงผล โดยก่อนแสดงผลให้แปลงเป็น int number ก่อน เพื่อไม่ให้มีทศนิยม

ผลลัพธ์

โค้ด Python คำนวณหาจำนวนเงินกู้แบบดอกเบี้ยทบต้นตามจำนวนปีที่กู้ยืม