หน้าหลัก » ภาษาไพธอน (Python) » โค้ด Python แปลงตัวอักษรตัวใหญ่เป็นตัวเล็ก และตัวเล็กเป็นตัวใหญ่

โค้ด Python แปลงตัวอักษรตัวใหญ่เป็นตัวเล็ก และตัวเล็กเป็นตัวใหญ่
ตัวอย่างโค้ดภาษา Python ในการรับค่าตัวอักษรภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ตัว จากนั้นให้เช็คว่าถ้าเป็นอักษรตัวใหญ่ให้แสดงเป็นอักษรตัวเล็ก แต่ถ้าหากเป็นอักษรตัวเล็กให้แสดงเป็นตัวใหญ่

ตัวอย่างโค้ด

'''
 Author    : CS Developers
 Author URI: https://www.comscidev.com
 Facebook  : https://www.facebook.com/CSDevelopers
'''

char = str(input("ป้อนตัวอักษรภาษาอังกฤษ 1 ตัว : "))

if char.isupper():
    print(f"{char.lower()} เป็นตัวอักษรพิมพ์เล็ก")
else:
    print(f"{char.upper()} เป็นตัวอักษรพิมพ์ใหญ่")

อธิบายเพิ่มเติม

  1. char.isupper() ตรวจสอบว่าค่าในตัวแปร char เป็นตัวอักษรใหญ่หรือไม่ ถ้าใช่ให้ทำงานใน if ถ้าไม่ใช่ให้ทำงานใน else
  2. char.lower() ทำให้ค่าในตัวแปร char เป็นตัวอักษรตัวเล็ก
  3. char.upper() ทำให้ค่าในตัวแปร char เป็นตัวอักษรตัวใหญ่

ผลลัพธ์

โค้ด Python แปลงตัวอักษรตัวใหญ่เป็นตัวเล็ก และตัวเล็กเป็นตัวใหญ่
อักษรตัวเล็กเป็นตัวใหญ่
โค้ด Python แปลงตัวอักษรตัวใหญ่เป็นตัวเล็ก และตัวเล็กเป็นตัวใหญ่
อักษรตัวใหญ่เป็นตัวเล็ก