หน้าหลัก » ภาษาไพธอน (Python) » โค้ด Python แปลงองศาเซลเซียส ( ํC) เป็นองศาฟาเรนไฮต์ ( ํF)

โค้ด Python แปลงองศาเซลเซียส ( ํC) เป็นองศาฟาเรนไฮต์ ( ํF)
ตัวอย่างโค้ด Python ในการแปลงหน่วยอุณหภูมิจากองศาเซลเซียส ( ํC) เป็นองศาฟาเรนไฮต์ ( ํF)

สูตรการแปลงองศาเซลเซียส ( ํC) เป็นองศาฟาเรนไฮต์ ( ํF)

ํF = (95 x ํC) + 32

ตัวอย่างโค้ด

'''
 Author    : CS Developers
 Author URI: https://www.comscidev.com
 Facebook  : https://www.facebook.com/CSDevelopers
'''

celsius = float(input("ป้อนตัวเลขอุณหภูมิองศาเซลเซียส( ํC) : "))
fahrenheit = ((9/5) * celsius) + 32

print(f"{celsius:.2f} องศาเซลเซียส( ํC) มีค่าเท่ากับ {fahrenheit:.2f} องศาฟาเรนไฮต์( ํF)")

อธิบายโค้ด

  1. รับค่าตัวเลขอุณหภูมิองศาเซลเซียส( ํC) แล้วแปลงเป็น float number และเก็บไว้ในตัวแปร celsius
  2. คำนวณหาองศาฟาเรนไฮต์ ( ํF) ตามสูตร และเก็บไว้ในตัวแปร fahrenheit
  3. นำค่าของ องศาเซลเซียส (celsius) และ องศาฟาเรนไฮต์(fahrenheit) มาแสดงผล โดยกำหนดเป็นทศนิยม 2 ตำแหน่ง (.2f)

ผลลัพธ์

โค้ด Python แปลงองศาเซลเซียส ( ํC) เป็นองศาฟาเรนไฮต์ ( ํF)