หน้าหลัก » ภาษาซี (C) » โค้ดภาษาซี วนลูปรับค่าตัวอักษรและเปลี่ยนตัวเล็กให้เป็นตัวใหญ่ ตัวใหญ่ให้เป็นตัวเล็ก

โค้ดภาษาซี วนลูปรับค่าตัวอักษรและเปลี่ยนตัวเล็กให้เป็นตัวใหญ่ ตัวใหญ่ให้เป็นตัวเล็ก
ตัวอย่างโค้ดภาษาซี ในการเขียนเพื่อวนรับค่าตัวอักษร จากนั้นนำค่าที่ได้มาทำการเปลี่ยนตัวอักษรจากตัวเล็กให้เป็นตัวใหญ่ ตัวใหญ่ให้เป็นตัวเล็ก ส่วนตัวเลขหรืออักขระอื่นๆ ยังคงแสดงผลเหมือนเดิม

ตัวอย่าง Flowchart

ตัวอย่างโค้ด แบบที่ 1

/***************************************************
 * Author    : CS Developers
 * Author URI: https://www.comscidev.com
 * Facebook  : https://www.facebook.com/CSDevelopers
 ***************************************************/
#include <stdio.h>

int main()
{
	char str[100];
	int i;
	
	while(1)
	{
		printf("\n Enter char   : ");
		scanf("%s", &str);
		
		i=0;
		while(str[i] != '\0')
		{
			if(str[i] >= 'A' && str[i] <= 'Z')
			{
				str[i] = str[i] + 32;
			}
			else if(str[i] >= 'a' && str[i] <= 'z')
			{
				str[i] = str[i] - 32;
			}	

			i++;
		}
		
		printf(" Convert char : %s\n", str);
	}
	
	return 0;
}

ตัวอย่างโค้ด แบบที่ 2

/***************************************************
 * Author    : CS Developers
 * Author URI: https://www.comscidev.com
 * Facebook  : https://www.facebook.com/CSDevelopers
 ***************************************************/
#include <stdio.h>
#include <ctype.h>

int main()
{
	char str[100];
	int i;
	
	while(1)
	{
		printf("\n Enter char   : ");
		scanf("%s", &str);
		
		i=0;
		while(str[i] != '\0')
		{
			if(isupper(str[i]))
			{
				str[i] = tolower(str[i]);
			}
			else if(islower(str[i]))
			{
				str[i] = toupper(str[i]);
			}
			
			i++;
		}
		
		printf(" Convert char : %s\n", str);
	}
	
	return 0;
}

แสดงผล

โค้ดภาษาซี วนลูปรับค่าตัวอักษรและเปลี่ยนตัวเล็กให้เป็นตัวใหญ่ ตัวใหญ่ให้เป็นตัวเล็ก