หน้าหลัก » ภาษาซี (C) » โค้ดภาษาซี รับข้อความ 5 จำนวน แล้วหาความยาวของข้อความ

โค้ดภาษาซี รับข้อความ 5 จำนวน แล้วหาความยาวของข้อความ
ตัวอย่างโค้ดภาษาซี เพื่อเขียนโปรแกรมรับค่าข้อความ 5 ข้อความ จากนั้นทำการหาความยาวของข้อความแต่ละตัวที่กรอกเข้ามา

ตัวอย่าง Flowchart

ตัวอย่างโค้ด

/***************************************************
 * Author    : CS Developers
 * Author URI: https://www.comscidev.com
 * Facebook  : https://www.facebook.com/CSDevelopers
 ***************************************************/
 
#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main()
{
	int arr_size = 5;
	int i;
	char text[arr_size][100];
	
	printf("\n>>>>> INPUT <<<<<\n");
	for(i = 0; i < arr_size; i++)
	{
		printf(" Enter text %d : ", i+1);
		scanf("%s", &text[i]);
	}
	
	printf("\n");
	printf(">>>>> OUTPUT <<<<<\n");
	for(i = 0; i < arr_size; i++)
	{
		printf(" %d.%s = %d \n", i+1, text[i], strlen(text[i]));
	}
	
	return 0;
}

อธิบายเพิ่มเติม

  1. char text[arr_size][100] ประกาศตัวแปร array 2 มิติ โดยมีขนาดที่สามารถเก็บจำนวนข้อความได้ ขึ้นอยู่กับค่าในตัวแปร arr_size ซึ่งในตัวอย่างโค้ด ตัวแปร arr_size มีค่าเท่ากับ 5 แสดงว่า array นี้สามารถเก็บข้อความได้ทั้งหมด 5 ข้อความ และแต่ละข้อความสามารถเก็บได้ไม่เกิน 100 ตัวอักษร
  2. ให้ for เพื่อวงลูปเก็บข้อความเข้ามาไว้ในตัวแปร text โดยใช้ตัวแปร i เป็นตัวระบุตำแหน่งของ array เริ่มจาก 0
  3. strlen(text[i]) เป็นการหาความยาวของข้อความที่ได้จากตัวแปร text ตำแหน่งที่ i และต้อง include string.h เข้ามาด้วยถึงจะใช้ strlen() ได้

แสดงผล

โค้ดภาษาซี รับข้อความ 5 จำนวน แล้วหาความยาวของข้อความ