หน้าหลัก » ภาษาซี (C) » โค้ดภาษาซี รับค่าตัวเลขแล้วเปรียบเทียบหาค่าที่มากที่สุด (Maximum)

โค้ดภาษาซี รับค่าตัวเลขแล้วเปรียบเทียบหาค่าที่มากที่สุด (Maximum)
ตัวอย่างการเขียนโค้ดโปรแกรมภาษาซี รับค่าตัวเลขที่ป้อนเข้ามา จากนั้นนำมาทำการเปรียบเทียบหาค่าที่มากที่สุด (Maximum)

การทำงานของโปรแกรม

รับค่าตัวเลขเริ่มต้นเพื่อระบุจำนวนตัวเลขทั้งหมดที่ต้องการป้อน เพื่อนำมาเปรียบเทียบ จากนั้นทำการวนลูป เพื่อนำตัวเลขที่ป้อนเข้ามาเปรียบเทียบหาค่าที่มากที่สุด (Maximum) เมื่อครบตามจำนวนตัวเลขที่ต้องการแล้ว ก็จะนำค่าที่ได้แสดงผล

ตัวอย่างโค้ด

/***************************************************
 * Author    : CS Developers
 * Author URI: https://www.comscidev.com
 * Facebook  : https://www.facebook.com/CSDevelopers
 ***************************************************/
 
#include<stdio.h>

int main()
{	
	int loop;
	int input;
	int i;
	int max;
	
	printf(" Enter number for loop : ");
	scanf("%d", &loop);
	printf("\n");
	
	for(i = 0; i < loop; i++)
	{
		printf(" Number #%d : ", i+1);
		scanf("%d", &input);
		
		if(i==0 || input > max)
		{
			max = input;
		}
	}
	
	printf("\n Maximum is %d\n\n", max);
	
	return 0;
}

อธิบายเพิ่มเติม

i == 0 || input > min คือ ถ้าเป็นรอบแรก (i = 0) จะกำหนดให้ตัวแปร max = input แต่ถ้าเป็นรอบอื่น จะเปรียบเทียบว่าตัวเลขที่ป้อนเข้ามานั้น(ตัวแปร input) มากกว่าค่าที่อยู่ในตัวแปร max หรือไม่ ถ้าใช่ค่อยเปลี่ยนค่าในตัวแปร max

ผลลัพธ์

โค้ดภาษาซี รับค่าตัวเลขแล้วเปรียบเทียบหาค่าที่มากที่สุด (Maximum)