หน้าหลัก » ภาษาซี (C) » โค้ดภาษาซี แปลงเลขฐานสิบเป็นเลขฐานสอง, เลขฐานแปด, เลขฐานสิบหก

โค้ดภาษาซี แปลงเลขฐานสิบเป็นเลขฐานสอง, เลขฐานแปด, เลขฐานสิบหก
ตัวอย่างโปรแกรมโค้ดภาษาซี แปลงเลขฐานสิบเป็นเลขฐานสอง (Binary), เลขฐานแปด (Octal), เลขฐานสิบหก (Hexadecimal) จากตัวอย่างนี้ผมได้รวบรวมโค้ดจาก 3 ตัวอย่างมาเพื่อให้แสดงผลเป็นโปรแกรมเดียวนั่นคือ การแปลงเลขฐานสิบเป็นเลขฐานสอง การแปลงเลขฐานสิบเป็นเลขฐานแปด และ การแปลงเลขฐานสิบเป็นเลขสิบหก

ตัวอย่างโค้ด

/***************************************************
 * Author    : CS Developers
 * Author URI: https://www.comscidev.com
 * Facebook  : https://www.facebook.com/CSDevelopers
 ***************************************************/
 
#include<stdio.h>

int main()
{
	int dec, tempDec;
	int bin[100];
	int octal[100];
	int hex[100];
	int iBin = 0;
	int iOctal = 0;
	int iHex = 0, j;
	
	printf(" Input Decimal value : ");
	
	scanf("%d", &tempDec);
	
	// Decimal to Binary
	dec = tempDec;
	do{
		bin[iBin] = dec % 2;
		dec /= 2;
		iBin++;	
	}while(dec > 0);
	
	// Decimal to Octal
	dec = tempDec;
	do{
		octal[iOctal] = dec % 8;
		dec /= 8;
		iOctal++;	
	}while(dec > 0);

	// Decimal to Hexadecimal
	dec = tempDec;
	do{
		hex[iHex] = dec % 16;
		dec /= 16;
		iHex++;	
	}while(dec > 0);
	
	// Display for Binary
	printf("\n Binary value is ");
	for(j = iBin - 1; j >= 0; j--)
	{
		printf("%d", bin[j]);	
	}
	
	// Display for Octal
	printf("\n Octal value is ");
	for(j = iOctal - 1; j >= 0; j--)
	{
		printf("%d", octal[j]);	
	}
	
	// Display for Hexadecimal
	printf("\n Hexadecimal value is ");
	for(j = iHex - 1; j >= 0; j--)
	{
		switch(hex[j])
		{
			case 15 : printf("F"); break;
			case 14 : printf("E"); break;
			case 13 : printf("D"); break;
			case 12 : printf("C"); break;
			case 11 : printf("B"); break;
			case 10 : printf("A"); break;
			default : printf("%d", hex[j]);
		}	
	}
	
	return 0;
}

ผลลัพธ์

โค้ดภาษาซี แปลงเลขฐานสิบเป็นเลขฐานสอง, เลขฐานแปด, เลขฐานสิบหก