หน้าหลัก » ภาษาซี (C) » โค้ดภาษาซี การประกาศตัวแปรชุด (Array) ชนิดตัวเลขจำนวนเต็ม 2 มิติ ขนาด 2 x 5

โค้ดภาษาซี การประกาศตัวแปรชุด (Array) ชนิดตัวเลขจำนวนเต็ม 2 มิติ ขนาด 2 x 5
โค้ดภาษาซี การประกาศตัวแปรชุด (Array) ชนิดตัวเลขจำนวนเต็ม  2  มิติ

ตัวอย่างโค้ดภาษาซี ในการประกาศตัวแปรชุด (Array) ที่เป็นชนิดตัวเลขจำนวนเต็ม  2  มิติ  ขนาด  2 x 5

ตัวอย่างโค้ด

#include <stdio.h>
 
int main()
{
    int array_num[2][5];
 
    return 0;
}

คำอธิบาย

ตัวแปร array_num เป็นตัวแปรชนิดที่เก็บชุดข้อมูล(Array) สามารถเก็บจำนวนเต็มได้ทั้งหมด 10 ค่า

การจองหน่วยความจำของตัวแปรชุด (Array) 2 มิติ ขนาด 2×5

โค้ดภาษาซี การประกาศตัวแปรชุด (Array) ชนิดตัวเลขจำนวนเต็ม  2  มิติ