หน้าหลัก » ภาษาจาวาสคริป (JS) » โค้ด JavaScript ในการรีเฟรชหน้าเว็บเพจ

โค้ด JavaScript ในการรีเฟรชหน้าเว็บเพจ
โค้ด JavaScript ที่ใช้ในการรีเฟรชหน้าเว็บ หรือการรีโหลดหน้าใหม่ เพื่อให้เว็บดึงข้อมูลมาแสดงผลใหม่เพื่อให้เป็นปัจจุบันสามารถทำได้ดังนี้

ตัวอย่างที่ 1

ใช้ window.location.reload()

<button onclick="javascript:refresh();">Refresh</button>
<script>
	function refresh(){
		window.location.reload();
	}
</script>

หรือ

<button onclick="window.location.reload()">Refresh</button>

ตัวอย่างที่ 2

ใช้ window.location.href = window.location.href

<button onclick="javascript:refresh();">Refresh</button>
<script>
	function refresh(){
		window.location.href = window.location.href;
	}
</script>

หรือ

<button onclick="window.location.href=window.location.href">Refresh</button>

ตัวอย่างที่ 3

ใช้ window.history.go(0)

<button onclick="javascript:refresh();">Refresh</button>
<script>
	function refresh(){
		window.history.go(0);
	}
</script>
<button onclick="window.history.go(0)">Refresh</button>