โค้ด Python แปลงเลขฐานสอง เป็นเลขฐานสิบ

โค้ด Python แปลงเลขฐานสอง เป็นเลขฐานสิบ

ตัวอย่างโค้ดภาษา Python ในการเขียนโปรแกรม แปลงเลขฐานสองให้เป็นเลขฐานสิบ มีตัวอย่างโค้ดแต่ละบรรทัดพร้อมคำอธิบาย และแสดงตัวอย่างของโปรแกรม Read more »
โค้ด Python แปลงเลขฐานสิบ เป็นเลขฐานสอง

โค้ด Python แปลงเลขฐานสิบ เป็นเลขฐานสอง

ตัวอย่างโค้ดภาษา Python ในการเขียนโปรแกรม แปลงเลขฐานสิบให้เป็นเลขฐานสอง ซึ่งมีคำอธิบายโค้ดและการแสดงผลให้ได้ศึกษา Read more »
โค้ด Python คำนวณหาจำนวนเงินกู้แบบดอกเบี้ยทบต้นตามจำนวนปีที่กู้ยืม

โค้ด Python คำนวณหาจำนวนเงินกู้แบบดอกเบี้ยทบต้นตามจำนวนปีที่กู้ยืม

ตัวอย่างโค้ด Python ในการคำนวณหาจำนวนเงินกู้แบบดอกเบี้ยทบต้นตามจำนวนปีที่กู้ยืม โดยมีการรับค่าเงินต้น อัตราดอกเบี้ยร้อยละต่อปี และจำนวนปีที่ต้องการทราบจำนวนเงินกู้รวมดอกเบี้ย Read more »
โค้ด Python แก้โจทย์ FizzBuzz

โค้ด Python แก้โจทย์ FizzBuzz

ตัวอย่างโค้ดภาษา Python ในการแก้โจทย์ FizzBuzz ซึ่งรายละเอียดของโจทย์นี้คือ ให้แสดงดัวเลขระหว่า 1 - 100 โดยที่ ถ้าหารด้วย 3 ลงตัว ให้แสดง Fizz ถ้าหารด้วย 5 ลงตัว ให้แสดง Buzz ถ้าทั้ง 3 และ 5 หารลงตัวแสดง FizzBuzz Read more »
โค้ด Python หาราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% จากราคาก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

โค้ด Python หาราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% จากราคาก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ตัวอย่างโค้ดภาษา Python ในการคำนวณหาราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% จากราคาก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แสดงผลโดยแยกแต่ละบรรทัด ประกอบด้วย ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% Read more »
โค้ด Python หาภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% จากราคาเต็ม

โค้ด Python หาภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% จากราคาเต็ม

ตัวอย่างโค้ดภาษา Python ในการคำนวณหาภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% จากราคาเต็ม แสดงผลโดยแยกออกเป็นราคาก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หรือเรียกว่าการถอด VAT จากราคาเต็ม Read more »
โค้ด Python แปลงตัวอักษรตัวใหญ่เป็นตัวเล็ก และตัวเล็กเป็นตัวใหญ่

โค้ด Python แปลงตัวอักษรตัวใหญ่เป็นตัวเล็ก และตัวเล็กเป็นตัวใหญ่

ตัวอย่างโค้ดภาษา Python ในการรับค่าตัวอักษรภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ตัว จากนั้นให้เช็คว่าถ้าเป็นอักษรตัวใหญ่ให้แสดงเป็นอักษรตัวเล็ก แต่ถ้าหากเป็นอักษรตัวเล็กให้แสดงเป็นตัวใหญ่ Read more »
โค้ด Python รับค่าข้อความ 3 ค่า แล้วแสดงผลจากค่าที่มีความยาวมากที่สุด ไปหาน้อยที่สุด โดยหากมีความยาวเท่ากันให้แสดงในลำดับเดียวกัน

โค้ด Python รับค่าข้อความ 3 ค่า แล้วแสดงผลจากค่าที่มีความยาวมากที่สุด ไปหาน้อยที่สุด โดยหากมีความยาวเท่ากันให้แสดงในลำดับเดียวกัน

ตัวอย่างโค้ดภาษา Python ในการรับค่าข้อความ 3 ค่า แล้วนำมาแสดงผลโดยเรียงจากค่าที่มีความยาวมากที่สุด ไปหาค่าที่มีความยาวน้อยที่สุด ในกรณีที่มีความยาวเท่ากันให้แสดงผลในลำดับเดียวกัน Read more »
โค้ด Python รับค่าข้อความ 3 ค่า แล้วแสดงผลจากค่าที่มีความยาวมากที่สุด ไปหาน้อยที่สุด

โค้ด Python รับค่าข้อความ 3 ค่า แล้วแสดงผลจากค่าที่มีความยาวมากที่สุด ไปหาน้อยที่สุด

ตัวอย่างโค้ด Python ในการรับค่าข้อความจำนวน 3 ค่า แล้วนำมาแสดงผลโดยมีการจัดเรียงลำดับจากค่าที่มีความยาวมากที่สุด ไปหาค่าที่มีความยาวน้อยที่สุด Read more »
โค้ด Python แปลงหน่วยเคลวิน (K) เป็น องศาฟาเรนไฮต์ ( ํF)

โค้ด Python แปลงหน่วยเคลวิน (K) เป็น องศาฟาเรนไฮต์ ( ํF)

ตัวอย่างโค้ดภาษา Python ในการแปลงหน่วยเคลวิน (K) เป็น องศาฟาเรนไฮต์ ( ํF) สูตรการแปลงหน่วยเคลวิน (K) เป็น องศาฟาเรนไฮต์ ( ํF) ํF = (9⁄5 x (K - 273)) + 32 Read more »