หน้าหลัก » ภาษาไพธอน (Python) » โค้ด Python รับค่าข้อความ 3 ค่า แล้วแสดงผลจากค่าที่มีความยาวมากที่สุด ไปหาน้อยที่สุด

โค้ด Python รับค่าข้อความ 3 ค่า แล้วแสดงผลจากค่าที่มีความยาวมากที่สุด ไปหาน้อยที่สุด
ตัวอย่างโค้ด Python ในการรับค่าข้อความจำนวน 3 ค่า แล้วนำมาแสดงผลโดยมีการจัดเรียงลำดับจากค่าที่มีความยาวมากที่สุด ไปหาค่าที่มีความยาวน้อยที่สุด

ตัวอย่างโค้ด

'''
 Author  : CS Developers
 Author URI: https://www.comscidev.com
 Facebook : https://www.facebook.com/CSDevelopers
'''

ls = []
for i in range(3):
  ls.append(input(f"ป้อนข้อความ ครั้งที่ {i+1} : "))

ls.sort(key=len, reverse=True)

for i, s in enumerate(ls, start=1):
  print(f"\nความยาวอันดับที่ {i} {s}")

อธิบายโค้ด

 1. กำหนดตัวแปร ls เป็นชนิด list
 2. วนรับค่าข้อความจำนวน 3 ครั้ง และในแต่ละครั้งให้นำค่าที่ได้เพิ่มเข้าไปในตัวแปร ls
 3. จัดเรียงค่าในตัวแปร ls โดยใช้ sort ซึ่งกำหนดให้เรียงตามความยาวของข้อความ key=len จะได้ความยาวจากน้อยไปมาก จากนั้นให้กลับค่าในตัวแปร ls โดยเพิ่ม reverse=True เพื่อให้เรียงจากความยาวมากไปน้อย
 4. วนลูปเพื่อนำค่าในตัวแปร ls มาแสดงผล โดยทำให้ตัวแปร ls อยู่ในรูปแบบของ enumerate เพื่อแยก index และ value ออกจากกัน และกำหนดให้ index เริ่มต้นที่ 1 โดยตัวแปร i จะเก็บค่า index และตัวแปร s จะเก็บข้อความ (index ใช้สำหรับแสดงลำดับที่เท่านั้น)

ผลลัพธ์

โค้ด Python รับค่าข้อความ 3 ค่า แล้วแสดงผลจากค่าที่มีความยาวมากที่สุด ไปหาน้อยที่สุด

python เรียงลำดับความยาวมากไปน้อย