หน้าหลัก » ภาษาซี (C) » โค้ดภาษาซี คำนวณหาปริมาตรของปริซึมสามเหลี่ยม

โค้ดภาษาซี คำนวณหาปริมาตรของปริซึมสามเหลี่ยม
ตัวอย่างโค้ดภาษาซีในการคำนวณหาปริมาตรของปริซึมสามเหลี่ยม (ฐานเป็นรูปสามเหลี่ยม)

สูตรหาปริมาตรปริซึม

ปริมาตรของปริซึม = พื้นที่ฐาน x สูง
ซึ่งพื้นที่ฐาน = ½ x ฐาน x สูง

ดังนั้น เราจะต้องหาพื้นที่ฐานก่อน (½ x ฐาน x สูง) และเมื่อได้พื้นที่ฐาน ก็ให้นำมาคูณกับ สูง

โค้ดภาษาซี คำนวณหาปริมาตรของปริซึมสามเหลี่ยม

ตัวอย่างการคำนวณจากรูปนี้

พื้นที่ฐาน = ½ x 5 x 3 
∴ พื้นที่ฐาน = 7.5 ตารางหน่วย
ปริมาตรของปริซึม = 7.5 x 10
∴ ปริมาตรของปริซึม = 75 ลูกบาศก์หน่วย

ตัวอย่าง Flowchart

Flowchart โค้ดภาษาซี คำนวณหาปริมาตรของปริซึมสามเหลี่ยม

ตัวอย่างโค้ด

/***************************************************
 * Author  : CS Developers
 * Author URI: https://www.comscidev.com
 * Facebook : https://www.facebook.com/CSDevelopers
 ***************************************************/
 
#include<stdio.h>

int main()
{
	float tBase;
	float tHigh;
	float High;
	float BaseArea;
	float Prism;
	
	printf(" Enter value of Triangular Base : ");
	scanf("%f", &tBase);
	
	printf(" Enter value of Triangular High : ");
	scanf("%f", &tHigh);
	
	printf(" Enter value of High : ");
	scanf("%f", &High);
	
	BaseArea = 0.5 * tBase * tHigh;
	printf("\n Base area is %.2f\n", BaseArea);
	
	Prism = BaseArea * High;
	printf("\n Prism volume is %.2f\n", Prism);
	
	return 0;
}

อธิบายเพิ่มเติม

 • ตัวแปร tBaseใช้เก็บค่าฐานของสามเหลี่ยม
 • ตัวแปร tHighใช้เก็บค่าสูงของสามเหลี่ยม
 • ตัวแปร High ใช้เก็บค่าความสูงของปริซึม
 • ตัวแปร BaseArea ใช้เก็บค่าพื้นที่ฐาน ที่ได้จากการคำนวณ (½ x ฐาน x สูง)
 • ตัวแปร Prism ใช้เก็บค่าปริมาตรของปริซึม ที่ได้จากการคำนวณตามสูตร (พื้นที่ฐาน x สูง)
 • ตัวแปรทุกตัวกำหนดให้เป็นชนิด float เพื่อให้รองรับข้อมูลที่มีทศนิยม
 • %.2f ให้แสดงผลทศนิยม 2 ตำแหน่ง
 • ½ มีค่าเท่ากับ 0.5 จึงแทนค่าตรงๆ ได้เลยเพื่อง่ายต่อการเขียนโค้ด

ผลลัพธ์

โค้ดภาษาซี คำนวณหาปริมาตรของปริซึมสามเหลี่ยม