หน้าหลัก » เขียนโปรแกรม Microsoft .NET » วิธีการดึงค่า Text, Value, Index จาก DropDownList ASP.NET

วิธีการดึงค่า Text, Value, Index จาก DropDownList ASP.NET
Drop Down List

วิธีการดึงค่า Text, Value, Index  จาก DropDownList ASP.NET

ตัวอย่างโค้ด ASP HTML


    <asp:DropDownList ID="DropDownList1" runat="server" Width="300px">
      <asp:ListItem Text="ภาษาซี (C)" Value="1"></asp:ListItem>
      <asp:ListItem Text="ภาษาซีชาร์ป (C#)" Value="2"></asp:ListItem>
      <asp:ListItem Text="ภาษาพีเอชพี (PHP)" Value="3"></asp:ListItem>
      <asp:ListItem Text="ภาษาเอชคิวแอล (SQL)" Value="4"></asp:ListItem>
      <asp:ListItem Text="ภาษาจาวา (JAVA)" Value="5"></asp:ListItem>
    </asp:DropDownList>

วิธีดึงค่า Text, Value, Index ที่เราเลือกใน DropDownList สามารถทำได้ดังนี้

Text: DropDownList1.SelectedItem.Text
Value: DropDownList1.SelectedItem.Value

หรือ

Value : DropDownList1.SelectedValue
Index : DropDownList1.SelectedIndex

ตัวอย่าง

DropDownList
ตัวอย่าง เลือก ภาษาพีเอชพี (PHP)

DropDownList1.SelectedItem.Text คือ ภาษาพีเอชพี (PHP)
DropDownList1.SelectedItem.Value คือ 3
DropDownList1.SelectedValue คือ 3
DropDownList1.SelectedIndex คือ 2

** DropDownList1 คือ ID ที่เรายกตัวอย่าง **