หน้าหลัก » ภาษาซีชาร์ป (C#) » โค้ด C# อ่านไฟล์ Text

โค้ด C# อ่านไฟล์ Text
ตัวอย่างโค้ดภาษา C# ที่ใช้สำหรับการอ่าน Text ไฟล์

วิธีการใช้

File.ReadAllText(“ที่อยู่ของไฟล์ที่จะอ่าน”);

ตัวอย่างโค้ด :

using System;
// อย่าลืม using System.IO นะครับ
using System.IO;

namespace ComSciDev.Com.CSharp.ReadTextFile
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      try
      {
        // File.ReadAllText จะคืนค่าเป็น string
        string text = File.ReadAllText(@"C:\textfile.txt");
        Console.Write(text);
      }
      // แสดง Error หากไม่สามารถอ่านไฟล์ได้
      catch(Exception ex) {
        Console.WriteLine(ex.Message);
      }
      Console.ReadLine();
    }
  }
}

โค้ด C# อ่านไฟล์ Text