หน้าหลัก » ภาษาซี (C) » โค้ดภาษาซี โปรแกรมคำนวณหาค่าน้ำประปา ค่าบริการ และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

โค้ดภาษาซี โปรแกรมคำนวณหาค่าน้ำประปา ค่าบริการ และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ตัวอย่างการเขียนโค้ดภาษาซี เพื่อคำนวณหาค่าน้ำประปาที่จะต้องจ่าย โดยคิดจากค่าน้ำประปาตามเงื่อนไข ค่าบริการ และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ซึ่งตัวอย่างโจทย์เรานำมาจาก โปรแกรมคำนวณหาค่าน้ำประปา มาเขียนเพิ่มในส่วนค่าบริการและภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  เพื่อง่ายต่อการเปรียบเทียบ โดยโจทย์การคำนวณหาค่าน้ำประปามีดังนี้

เงื่อนไขที่ 1 ใช้น้ำไม่เกิน 10 หน่วย ไม่เสียค่าน้ำประปา
เงื่อนไขที่ 2 ใช้น้ำไม่เกิน 20 หน่วย คิดหน่วยละ 5 บาท โดยคิดรวมทั้ง 10 หน่วยแรกด้วย
เงื่อนไขที่ 3 ใช้น้ำที่เกินจาก 20 หน่วยแรก แต่ไม่เกิน 40 หน่วย คิดหน่วยละ  7 บาท
เงื่อนไขที่ 4 ใช้น้ำที่เกินจาก 40 หน่วยแรก แต่ไม่เกิน 100 หน่วย คิดหน่วยละ 10 บาท
เงื่อนไขที่ 5 ใช้น้ำที่เกินจาก 100 หน่วยขึ้นไปคิดหน่วยละ 15 บาท

การคำนวณหาค่าน้ำประปา โดยให้คำนวณหาจำนานเงินที่จะต้องจ่าย(ก่อนบวกค่าบริการและภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) จากนั้นให้นำค่าที่ได้มาบวกกับค่าบริการ และบวกกับภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้วนำมาแสดงผลลัพธ์เป็นเป็นค่าน้ำประปาทั้งหมดที่ต้องจ่าย

ตัวอย่าง Flowchart

Flowchart โปรแกรมคำนวณหาค่าน้ำประปา ค่าบริการ และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ตัวอย่างโค้ด

/***************************************************
 * Author  : CS Developers
 * Author URI: https://www.comscidev.com
 * Facebook : https://www.facebook.com/CSDevelopers
 ***************************************************/
 
#include<stdio.h>
#define VAT 7.0
 
int main()
{
  int unit, unit_use, pay=0, service_charge;
  float bill = 0;
 
  printf("\n Enter water unit : ");
  scanf("%d", &unit);
   
  if(unit > 100){
    unit_use = unit - 100;
    pay += unit_use * 15;
    unit -= unit_use;
  }
   
  if(unit > 40 && unit <= 100){
    unit_use = unit - 40;
    pay += unit_use * 10;
    unit -= unit_use;
  }
   
  if(unit > 20 && unit <= 40){
    unit_use = unit - 20;
    pay += unit_use * 7;
    unit -= unit_use;
  }
   
  if(unit > 10){
    pay += unit * 5;
  }
   
  printf(" Enter Service charge : ");
  scanf("%d", &service_charge);
   
  bill = pay + service_charge;
  printf("\n\n Water bill before VAT is %.2f Bath", bill);
   
  bill = bill * ( 1 + (VAT / 100));
  printf("\n VAT %.2f%% is %.2f Bath", VAT, (bill * VAT) / (100+VAT));
   
  printf("\n\n Total water bill is %.2f Bath\n", bill);
 
  return 0;
}

ผลลัพธ์

โค้ดภาษาซี โปรแกรมคำนวณหาค่าน้ำประปา ค่าบริการ และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%