หน้าหลัก » ภาษาซี (C) » โค้ดภาษาซี การคำนวณหาพื้นที่วงกลม

โค้ดภาษาซี การคำนวณหาพื้นที่วงกลม
ตัวอย่างโค้ดโปรแกรมภาษาซีในการคำนวณหาพื้นที่วงกลม ตัวอย่างนี้จะเรียกใช้งานค่า π (พาย หรือ pi) จาก math.h

สูตรการหาพื้นที่วงกลม

พื้นที่วงกลม = พาย x รัศมี2
จะได้ A = π r2

 การทำงานของโปรแกรม

เริ่มต้นจะให้กรอกค่ารัศมี (Radius) เพื่อนำไปคำนวณหาพื้นที่วงกลมตามสูตร A = π r2 แล้วนำค่าที่คำนวณได้แสดงผล

ตัวอย่าง Flowchart

โค้ดภาษาซี การคำนวณหาพื้นที่วงกลม

ตัวอย่างโค้ด

/***************************************************
 * Author  : CS Developers
 * Author URI: https://www.comscidev.com
 * Facebook : https://www.facebook.com/CSDevelopers
 ***************************************************/
  
#include<stdio.h>
#include<math.h>
 
int main()
{
   
  float r;
   
  printf(" Input value of Radius : ");
  scanf("%f", &r);
   
  printf("\n The area of a circle is %.2f \n\n", M_PI * (r * r) );
   
  return 0;
}

อธิบายเพิ่มเติม

1. #include<math.h> เพื่อเรียกใช้งานค่าคงที่ของพาย (M_PI) ซึ่งไม่ได้ระบุค่าเอง ซึ่งมีค่าประมาณ 3.14159265358979323846 หรือ สามารถกำหนดเอง แล้วนำไปแทนตรง M_PI ได้

2. r คือ ตัวแปรที่ใช้เก็บค่ารัศมีที่กรอกเข้ามา

3. r * r คือ รัศมี ยกกำลัง 2

ผลลัพธ์

โค้ดภาษาซี คำนวณหาพื้นที่วงกลม