หน้าหลัก » ภาษาพีเอชพี (PHP) » ฟังก์ชั่น PHP in_array

ฟังก์ชั่น PHP in_array
ฟังก์ชั่น PHP in_array() เป็นฟังก์ชั่นที่ใช้สำหรับการตรวจสอบ/ค้นหาว่ามีค่าดังกล่าวใน array หรือไม่

ลักษณะการใช้งาน

bool in_array ( mixed $needle , array $haystack [, bool $strict = FALSE ] )

พารามิเตอร์

$needle คือ ค่าที่เราต้องการค้นหา
$haystack คือ array ของข้อมูล
$strict เมื่อกำหนดเป็น TRUE จะตรวจสอบชนิดของข้อมูลใน array ที่ต้องการค้นหาด้วย

ค่าที่ส่งคืน

เป็นชนิด boolean : จะได้ค่า TRUE ถ้าหากมีค่าใน array/ จะได้ค่า FALSE  ถ้าไม่มีค่าใน array

อธิบายเพิ่มเติม

ถ้าไม่ต้องการ การค้นหาแบบเข้มงวดก็ไม่จำเป็นต้องระบุ พารามิเตอร์ $strict ก็ได้ เพราะค่าเริ่มต้นเป็น FALSE อยู่แล้ว