หน้าหลัก » ภาษาซีชาร์ป (C#) » C# สร้างคลาสจากตารางของฐานข้อมูล Microsoft SQL Server ด้วย SQL

C# สร้างคลาสจากตารางของฐานข้อมูล Microsoft SQL Server ด้วย SQL
วิธีสร้าง Class โดยใช้ข้อมูลจาก table ของฐานข้อมูล MSSQL เพื่อนำไปเป็น Model สำหรับใช้งาน Entity Framework, C#, Linq โดยไม่ต้องเสียเวลาในการพิมพ์โค้ดเอง

ให้ทำการเปลี่ยน #TableName# เป็นชื่อของตารางในฐานข้อมูลที่ต้องการ Generate และ Copy SQL นี้ไปรันใน MS SQL เมื่อรันเสร็จก็จะได้ class สามารถ copy ไปสร้างเป็น class ใน solution ได้เลย

declare @TableName sysname = '#TableName#'
declare @Result varchar(max) = 'public class ' + @TableName + '
{'

select @Result = @Result + '
  public ' + ColumnType + NullableSign + ' ' + ColumnName + ' { get; set; }
'
from
(
  select 
    replace(col.name, ' ', '_') ColumnName,
    column_id ColumnId,
    case typ.name 
      when 'bigint' then 'long'
      when 'binary' then 'byte[]'
      when 'bit' then 'bool'
      when 'char' then 'string'
      when 'date' then 'DateTime'
      when 'datetime' then 'DateTime'
      when 'datetime2' then 'DateTime'
      when 'datetimeoffset' then 'DateTimeOffset'
      when 'decimal' then 'decimal'
      when 'float' then 'double'
      when 'image' then 'byte[]'
      when 'int' then 'int'
      when 'money' then 'decimal'
      when 'nchar' then 'string'
      when 'ntext' then 'string'
      when 'numeric' then 'decimal'
      when 'nvarchar' then 'string'
      when 'real' then 'float'
      when 'smalldatetime' then 'DateTime'
      when 'smallint' then 'short'
      when 'smallmoney' then 'decimal'
      when 'text' then 'string'
      when 'time' then 'TimeSpan'
      when 'timestamp' then 'long'
      when 'tinyint' then 'byte'
      when 'uniqueidentifier' then 'Guid'
      when 'varbinary' then 'byte[]'
      when 'varchar' then 'string'
      else 'UNKNOWN_' + typ.name
    end ColumnType,
    case 
      when col.is_nullable = 1 and typ.name in ('bigint', 'bit', 'date', 'datetime', 'datetime2', 'datetimeoffset', 'decimal', 'float', 'int', 'money', 'numeric', 'real', 'smalldatetime', 'smallint', 'smallmoney', 'time', 'tinyint', 'uniqueidentifier') 
      then '?' 
      else '' 
    end NullableSign
  from sys.columns col
    join sys.types typ on
      col.system_type_id = typ.system_type_id AND col.user_type_id = typ.user_type_id
  where object_id = object_id(@TableName)
) t
order by ColumnId

set @Result = @Result + '
}'

print @Result
อ้างอิงข้อมูล
stackoverflow.com