หน้าหลัก » ภาษาซี (C) » โค้ดภาษาซี คำนวณการแยก/แลกเปลี่ยนเงินของจำนวนเงิน 1000, 500, 100, 50, 20, 10, 5, 2, 1 บาท และเหรียญ 50, 25 สตางค์

โค้ดภาษาซี คำนวณการแยก/แลกเปลี่ยนเงินของจำนวนเงิน 1000, 500, 100, 50, 20, 10, 5, 2, 1 บาท และเหรียญ 50, 25 สตางค์
ตัวอย่างโค้ดภาษาซี  ในการคำนวณหาจำนวนเงิน 1000, 500, 100, 50, 20, 10, 5, 2, 1 บาท และเหรียญ 50, 25 สตางค์ ซึ่งได้เป็นการปรับปรุงโค้ดจากบทความ “โค้ดภาษาซี คำนวณการแยก/แลกเปลี่ยนเงินของจำนวนเงิน 1000, 500, 100, 50, 20, 10, 5, 2, 1 บาท” ให้รองรับการคำนวณสตางค์
ตัวอย่างเช่น กรอกจำนวนเงิน 9888.88 บาท โปรแกรมจะทำการคำนวณหาจำนวนเงินที่ได้แต่ละชนิดดังนี้

1000 บาท = 9
500 บาท = 1
100 บาท = 3
50 บาท = 1
20 บาท = 1
10 บาท = 1
5 บาท = 1
2 บาท = 1
1 บาท = 1
50 สตางค์ = 1
25 สตางค์ = 1
1 สตางค์ = 13 (ไม่สามารถเปลี่ยนได้)

ตัวอย่าง Flowchart

โค้ดภาษาซี คำนวณการแยก/แลกเปลี่ยนเงินของจำนวนเงิน 1000, 500, 100, 50, 20, 10, 5, 2, 1 บาท และเหรียญ 50, 25 สตางค์

ตัวอย่างโค้ด

/***************************************************
 * Author  : CS Developers
 * Author URI: https://www.comscidev.com
 * Facebook : https://www.facebook.com/CSDevelopers
 ***************************************************/
 
#include<stdio.h>

int main()
{
	float money;
	int money_baht;
	float money_satang;  
	 
  printf("Enter money for change : ");
  scanf("%f", &money);
  
  money_baht = (int)money;
  money_satang = money - money_baht;
   
  if(money_baht >= 1000){
    printf("\n 1000 Baht = %d ", money_baht/1000);
    money_baht = money_baht % 1000;
  }
   
  if(money_baht >= 500){
    printf("\n 500 Baht = %d", money_baht/500);
    money_baht = money_baht % 500;
  }
   
  if(money_baht >= 100){
    printf("\n 100 Baht = %d", money_baht/100);
    money_baht = money_baht % 100;
  }
   
  if(money_baht >= 50){
    printf("\n  50 Baht = %d", money_baht/50);
    money_baht = money_baht % 50;
  }
   
  if(money_baht >= 20){
    printf("\n  20 Baht = %d", money_baht/20);
    money_baht = money_baht % 20;
  }
   
  if(money_baht >= 10){
    printf("\n  10 Baht = %d", money_baht/10);
    money_baht = money_baht % 10;
  }
   
  if(money_baht >= 5){
    printf("\n  5 Baht = %d", money_baht/5);
    money_baht = money_baht % 5;
  }
   
  if(money_baht >= 2){
    printf("\n  2 Baht = %d", money_baht/2);
    money_baht = money_baht % 2;
  }
   
  if(money_baht >= 1){
    printf("\n  1 Baht = %d", money_baht);
  }
  
  if(money_satang >= 0.50)
  {
  	printf("\n  50 Satang = %d", (int)(money_satang / 0.50));
  	money_satang = money_satang - 0.50;
	}
	
	if(money_satang >= 0.25)
  {
  	printf("\n  25 Satang = %d", (int)(money_satang / 0.25));
  	money_satang = money_satang - 0.25;
	}
	
	if(money_satang >= 0.01)
	{
		printf("\n  1 Satang = %.0f (can't change) ", (money_satang * 100));
	}
   
  return 0;
}

อธิบายเพิ่มเติม

 1. ตัวแปร money ใช้เก็บจำนวนเงินที่กรอกเข้ามาในโปรแกรม โดยกำหนดเป็นชนิด float เพื่อให้รองรับทศนิยม
 2. ตัวแปร money_baht ใช้เก็บจำนวนเงินที่เป็นจำนวนเต็ม โดยกำหนดเป็นชนิด int ซึ่งจะได้ค่าจากนำตัวแปร money แปลงเป็นชนิด int (โค้ดบรรทัดที่ 18)
 3. ตัวแปร money_satang ใช้เก็บจำนวนเงินที่เป็นสตางค์ โดยกำหนดเป็นชนิด float ซึ่งจะได้ค่าจากนำตัวแปร money ลบ money_baht (โค้ดบรรทัดที่ 19)
 4. money_satang * 100 คือการนำสตางค์คงเหลือที่ไม่สามารถเปลี่ยนได้ มาทำให้อยู่ในรูปจำนานเต็ม
 5. %.0f ให้แสดงค่าชนิด float แบบไม่ต้องแสดงทศนิยม

ผลลัพธ์

โค้ดภาษาซี คำนวณการแยก/แลกเปลี่ยนเงินของจำนวนเงิน 1000, 500, 100, 50, 20, 10, 5, 2, 1 บาท และเหรียญ 50, 25 สตางค์