หน้าหลัก » ภาษาซี (C) » โค้ดภาษาซี การคำนวณหาพื้นที่ครึ่งวงกลม

โค้ดภาษาซี การคำนวณหาพื้นที่ครึ่งวงกลม
ตัวอย่างโค้ดในการคำนวณหาพื้นที่ครึ่งวงกลมในภาษาซี

สูตรการหาพื้นที่ครึ่งวงกลม

พื้นที่ของครึ่งวงกลม = (ค่าพาย x รัศมี2)/2
จะได้ area = ( π r2 ) / 2

การทำงานของโปรแกรม

เริ่มต้นโปรแกรมจะให้กรอกค่ารัศมี (Radius) เพื่อนำไปคำนวณหาพื้นที่ครึ่งวงกลมตามสูตร area = ( π r2 ) / 2 แล้วนำค่าที่คำนวณได้แสดงผล

ตัวอย่าง Flowchart

Flowchart โค้ดภาษาซี การคำนวณหาพื้นที่ครึ่งวงกลม

ตัวอย่างโค้ด

/***************************************************
 * Author  : CS Developers
 * Author URI: https://www.comscidev.com
 * Facebook : https://www.facebook.com/CSDevelopers
 ***************************************************/
 
#include<stdio.h>
#include<math.h>

int main()
{
	float r;
	float area;
   
  printf(" Input value of Radius : ");
  scanf("%f", &r);
  
  area = (M_PI * ( r * r) ) / 2;
 
 	printf("\n Area of the semicircle : %.2f \n\n", area );
	
	return 0;
}

อธิบายเพิ่มเติม

1. #include<math.h> เพื่อเรียกใช้งานค่าคงที่ของค่าพาย (M_PI) ซึ่งไม่ได้ระบุค่าเอง ซึ่งมีค่าประมาณ 3.14159265358979323846 หรือ สามารถกำหนดเองตามโจทย์ เช่น 3.14

2. ตัวแปร r คือ ตัวแปรที่ใช้เก็บค่ารัศมีที่กรอกเข้ามา

3. r * r คือ รัศมี ยกกำลัง 2

4. ตัวแปร area ใช้เก็บค่าหลังจากคำนวณตามสูตร แล้วนำมาแสดงผล

ผลลัพธ์

โค้ดภาษาซี การคำนวณหาพื้นที่ครึ่งวงกลม