หน้าหลัก » ภาษาไพธอน (Python) » โค้ด Python แปลงหน่วยเคลวิน (K) เป็น องศาฟาเรนไฮต์ ( ํF)

โค้ด Python แปลงหน่วยเคลวิน (K) เป็น องศาฟาเรนไฮต์ ( ํF)
ตัวอย่างโค้ดภาษา Python ในการแปลงหน่วยเคลวิน (K) เป็น องศาฟาเรนไฮต์ ( ํF)

สูตรการแปลงหน่วยเคลวิน (K) เป็น องศาฟาเรนไฮต์ ( ํF)

ํF = (95 x (K - 273)) + 32

ตัวอย่างโค้ด

'''
 Author    : CS Developers
 Author URI: https://www.comscidev.com
 Facebook  : https://www.facebook.com/CSDevelopers
'''

kelvin = float(input("ป้อนตัวเลขหน่วยเคลวิน (K) : "))
fahrenheit = ((9/5) * (kelvin - 273)) + 32

print(f"{kelvin:.2f} เคลวิน (K) มีค่าเท่ากับ {fahrenheit:.2f} องศาฟาเรนไฮต์ ( ํF)")

อธิบายโค้ด

  1. รับค่าตัวเลขหน่วยเคลวิน (K) แล้วแปลงเป็น float number และเก็บไว้ในตัวแปร kelvin
  2. คำนวณหาองศาฟาเรนไฮต์ ( ํF) ตามสูตร และเก็บไว้ในตัวแปร fahrenheit
  3. นำค่าที่ได้ในตัวแปร kelvin และ ตัวแปร fahrenheit มาแสดงผล โดยกำหนดเป็นทศนิยม 2 ตำแหน่ง (.2f)

ผลลัพธ์

โค้ด Python แปลงหน่วยเคลวิน (K) เป็น องศาฟาเรนไฮต์ ( ํF)

อธิบายเพิ่มเติม

กรณีองศาฟาเรนไฮต์ ( ํF) ไม่ตรงกับ ํF ตอนที่แปลงมาเป็น K ให้ดูที่ทศนิยมตำแหน่งที่ 3 ให้ปัดทิ้งอาจจะเพิ่มโค้ด โดยกำหนดค่าให้กับตัวแปร fahrenheit ใหม่หลังจากคำนวณตามสูตรแล้ว ก่อนแสดงผลดังนี้

import decimal

...

fahrenheit = decimal.Decimal(fahrenheit).quantize(decimal.Decimal('.01'), rounding=decimal.ROUND_DOWN)อ้างอิงข้อมูล
stackoverflow.com