หน้าหลัก » ภาษาซีชาร์ป (C#) » โค้ดภาษา C# แปลงจำนวนเงินจากตัวเลข ให้เป็นตัวหนังสือภาษาไทย

โค้ดภาษา C# แปลงจำนวนเงินจากตัวเลข ให้เป็นตัวหนังสือภาษาไทย
ตัวอย่างโค้ดภาษา C# ในการแปลงจำนวนเงินที่เป็นตัวเลข ให้เป็นตัวหนังสือภาษาไทย ซึ่งโค้ดนี้ได้พัฒนามาจากโค้ด https://www.thaicreate.com/community/c-asp-net-convert-money-number-to-thai-text.html เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดในการแสดงผลให้ถูกต้องยิ่งขึ้นและสามารถรองรับจำนวนเงินสูงสุดถึงล้านล้านบาท อีกทั้งยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้สามารถรองรับได้มากกว่าล้านล้านก็ได้

ตัวอย่างโค้ด

/***************************************************
 * Author  : CS Developers
 * Author URI: https://www.comscidev.com
 * Facebook : https://www.facebook.com/CSDevelopers
 ***************************************************/

public string ThaiBahtText(string strNumber, bool IsTrillion = false)
{
	string BahtText = "";
	string strTrillion = "";
	string[] strThaiNumber = { "ศูนย์", "หนึ่ง", "สอง", "สาม", "สี่", "ห้า", "หก", "เจ็ด", "แปด", "เก้า", "สิบ" };
	string[] strThaiPos = { "", "สิบ", "ร้อย", "พัน", "หมื่น", "แสน", "ล้าน" };

	decimal decNumber = 0;
	decimal.TryParse(strNumber, out decNumber);

	if (decNumber == 0)
	{
		return "ศูนย์บาทถ้วน";
	}

	strNumber = decNumber.ToString("0.00");
	string strInteger = strNumber.Split('.')[0];
	string strSatang = strNumber.Split('.')[1];

	if (strInteger.Length > 13)
		throw new Exception("รองรับตัวเลขได้เพียง ล้านล้าน เท่านั้น!");

	bool _IsTrillion = strInteger.Length > 7 ;
	if (_IsTrillion)
	{
		strTrillion = strInteger.Substring(0, strInteger.Length - 6);
		BahtText = ThaiBahtText(strTrillion, _IsTrillion);
		strInteger = strInteger.Substring(strTrillion.Length);
	}

	int strLength = strInteger.Length;
	for (int i = 0; i < strInteger.Length; i++)
	{
		string number = strInteger.Substring(i, 1);
		if (number != "0")
		{
			if (i == strLength - 1 && number == "1" && strLength != 1)
			{
				BahtText += "เอ็ด";
			}
			else if (i == strLength - 2 && number == "2" && strLength != 1)
			{
				BahtText += "ยี่";
			}
			else if (i != strLength - 2 || number != "1")
			{
				BahtText += strThaiNumber[int.Parse(number)];
			}

			BahtText += strThaiPos[(strLength - i) - 1];
		}
	}

	if (IsTrillion)
	{
		return BahtText + "ล้าน";
	}

	if(strInteger != "0")
	{
		BahtText += "บาท";
	}
     
	if (strSatang == "00")
	{
		BahtText += "ถ้วน";
	}
	else
	{
		strLength = strSatang.Length;
		for (int i = 0; i < strSatang.Length; i++)
		{
			string number = strSatang.Substring(i, 1);
			if (number != "0")
			{
				if (i == strLength - 1 && number == "1" && strSatang[0].ToString() != "0")
				{
					BahtText += "เอ็ด";
				}
				else if (i == strLength - 2 && number == "2" && strSatang[0].ToString() != "0")
				{
					BahtText += "ยี่";
				}
				else if (i != strLength - 2 || number != "1")
				{
					BahtText += strThaiNumber[int.Parse(number)];
				}

				BahtText += strThaiPos[(strLength - i) - 1];
			}
		}
		
		BahtText += "สตางค์";
	}

	return BahtText;
}

ตัวอย่างการใช้งาน

ThaiBahtText("20050000101"); //สองหมื่นห้าสิบล้านหนึ่งร้อยเอ็ดบาทถ้วน
ThaiBahtText("52195000.99"); //ห้าสิบสองล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทเก้าสิบเก้าสตางค์
ThaiBahtText("5000");    //ห้าพันบาทถ้วน
ThaiBahtText("0.25");    //ยี่สิบห้าสตางค์

* หากนำโค้ดไปใช้งานแล้วพบข้อผิดพลาด แสดงผลไม่ถูกต้อง สามารถแจ้ง Admin มาที่ Chat ใน facebook ได้เลยนะครับ ทางเราจะได้แก้ไขโค้ดให้ถูกต้อง ขอบคุณครับ
อ้างอิงข้อมูล
www.thaicreate.com