หน้าหลัก » ภาษาไพธอน (Python) » โค้ด Python แปลงหน่วยเคลวิน(K) เป็น องศาเซลเซียส( ํC)

โค้ด Python แปลงหน่วยเคลวิน(K) เป็น องศาเซลเซียส( ํC)
ตัวอย่างโค้ดภาษา Python ในการแปลงหน่วยเคลวิน(K) เป็น องศาเซลเซียส( ํC)

สูตรการแปลงหน่วยเคลวิน(K) เป็น องศาเซลเซียส( ํC)

 ํC = K - 273

ตัวอย่างโค้ด

'''
 Author    : CS Developers
 Author URI: https://www.comscidev.com
 Facebook  : https://www.facebook.com/CSDevelopers
'''

kelvin = float(input("ป้อนตัวเลขหน่วยเคลวิน(K) : "))
celsius = kelvin - 273

print(f"{kelvin:.2f} เคลวิน(K) มีค่าเท่ากับ {celsius:.2f} องศาเซลเซียส( ํC)")

อธิบายโค้ด

  1. รับค่าตัวเลขหน่วยเคลวิน(K) แล้วแปลงเป็น float number และเก็บไว้ในตัวแปร kelvin
  2. คำนวณหาองศาเซลเซียส( ํC) ตามสูตร และเก็บไว้ในตัวแปร celsius
  3. นำค่าของ หน่วยเคลวิน(K) ในตัวแปร kelvin และ องศาเซลเซียส( ํC) ในตัวแปร celsius มาแสดงผล โดยกำหนดเป็นทศนิยม 2 ตำแหน่ง (.2f)

ผลลัพธ์

โค้ด Python แปลงหน่วยเคลวิน(K) เป็น องศาเซลเซียส( ํC)