หน้าหลัก » ภาษาไพธอน (Python) » โค้ด Python แปลงองศาฟาเรนไฮต์ ( ํF) เป็นเคลวิน (K)

โค้ด Python แปลงองศาฟาเรนไฮต์ ( ํF) เป็นเคลวิน (K)
โค้ดภาษา Python ในการแปลงหน่วยองศาฟาเรนไฮต์ ( ํF) เป็นเคลวิน (K)

สูตรการแปลงหน่วยองศาฟาเรนไฮต์ ( ํF) เป็นเคลวิน (K)

K = (59 x ( ํF - 32)) + 273.15

ตัวอย่างโค้ด

'''
 Author    : CS Developers
 Author URI: https://www.comscidev.com
 Facebook  : https://www.facebook.com/CSDevelopers
'''

fahrenheit = float(input("ป้อนตัวเลขอุณหภูมิองศาฟาเรนไฮต์( ํF) : "))
kelvin = ((5/9) * (fahrenheit - 32)) + 273.15

print(f"{fahrenheit:.2f} องศาฟาเรนไฮต์( ํF) มีค่าเท่ากับ  {kelvin:.2f} เคลวิน(K)")

อธิบายโค้ด

  1. รับค่าตัวเลขอุณหภูมิองศาฟาเรนไฮต์( ํF) แล้วแปลงเป็น float number และเก็บไว้ในตัวแปร fahrenheit
  2. คำนวณหาหน่วย เคลวิน (K) ตามสูตร และเก็บไว้ในตัวแปร kelvin
  3. นำค่า องศาฟาเรนไฮต์( ํF) ในตัวแปร fahrenheit และหน่วยเคลวิน (K) ในตัวแปร kelvin มาแสดงผล โดยกำหนดให้เป็นทศนิยม 2 ตำแหน่ง (.2f)

ผลลัพธ์

โค้ด Python แปลงองศาฟาเรนไฮต์ ( ํF) เป็นเคลวิน (K)