หน้าหลัก » ภาษาซี (C) » โค้ดภาษาซี อ่านไฟล์ .txt

โค้ดภาษาซี อ่านไฟล์ .txt
ตัวอย่างโค้ดภาษาซี ในการเขียนเพื่ออ่านไฟล์ .txt แล้วแสดงผลออกจอภาพ จากตัวอย่างโค้ดนี้จะเป็นการอ่าน text ไฟล์จาก D:/CSD/ReadTextFile/demo.txt

ตัวอย่างไฟล์ .txt

1. CS Developers
2. https://www.comscidev.com
3. https://www.comscidev.com/group/c/
4. Hello, CS Developers

ตัวอย่างโค้ด

/***************************************************
 * Author    : CS Developers
 * Author URI: https://www.comscidev.com
 * Facebook  : https://www.facebook.com/CSDevelopers
 ***************************************************/

#include<stdio.h>

int main()
{
	FILE *fp;
	char ch;
	char filename[255] = "D:/CSD/ReadTextFile/demo.txt";

	fp = fopen(filename, "r");
	
	while((ch = fgetc(fp)) != EOF)
	{
		printf("%c", ch);
	}
    
	return 0;
}

ผลลัพธ์

โค้ดภาษาซี  อ่านไฟล์ .txt