หน้าหลัก » ภาษาซีชาร์ป (C#) » โค้ดภาษา C# แปลง String เป็น Integer

โค้ดภาษา C# แปลง String เป็น Integer
ตัวอย่างโค้ดภาษา C# แปลงข้อมูลชนิด String ให้เป็นข้อมูลชนิด Integer

  1. int.Parse(string s)
  2. Convert.ToInt32(string value)
  3. int.TryParse(string s, out Int32 result)

ตัวอย่าง 1.int.Parse(string s)

string str = "2019";
int number = int.Parse(str);
//number = 2019

ตัวอย่าง Convert.ToInt32(string value)

string str = "2019";
int number = Convert.ToInt32(str);
//number = 2019

ตัวอย่าง int.TryParse(string s, out Int32 result)

string str = "2019";
int number = 0;
int.TryParse(str, out number);
//number = 2019

ข้อควรระวัง

กรณีใช้แบบที่ 1 และ 2 หากค่าใน string ไม่สามารถแปลงเป็นตัวเลขได้โค้ดจะ error

An unhandled exception of type ‘System.FormatException’ occurred in mscorlib.dll

กรณีใช้แบบที่ 3 หากค่าใน string ไม่สามารถแปลงเป็นตัวเลขได้ จะมีค่าเท่ากับ 0

string str = “2019xx”;
int number = 0;
int.TryParse(str, out number);

// number = 0