หน้าหลัก » ภาษาซี (C) » โค้ดภาษาซี ค้นหาตัวเลขจำนวนเฉพาะ 1 – 100 (Prime Number)

โค้ดภาษาซี ค้นหาตัวเลขจำนวนเฉพาะ 1 – 100 (Prime Number)
ตัวอย่างโค้ดภาษาซี ในการค้นหา ตัวเลขจำนวนเฉพาะ 1 – 100 (Prime Number)  ที่มีทั้งหมด 25 ตัว

การทำงานของโปรแกรม

ใช้ for เพื่อวนลูป 100 รอบ จะได้เลข 1-100 ซึ่งในแต่ละรอบ ก็จะทำการตรวจสอบว่าเป็นตัวเลขจำนวนเฉพาะ (Prime Number) หรือไม่  ถ้าเป็นตัวเลขจำนวนเฉพาะ (Prime Number) ก็จะให้แสดงผลออกจอภาพ

ตัวอย่างโค้ด

/***************************************************
 * Author    : CS Developers
 * Author URI: https://www.comscidev.com
 * Facebook  : https://www.facebook.com/CSDevelopers
 ***************************************************/
 
#include<stdio.h>

int main()
{	
	int i;
	
	for(i=1; i<=100; i++){
		
		if((i==1 || i%2 == 0 || i%3 == 0 || i%5==0 || i%7==0) 
			&& (i!=2 && i!=3 && i!=5 && i!=7)){
			continue;
		}

		printf(" %d\t", i);		
	}
	
	printf("\n\n");
	
	return 0;
}

อธิบายเพิ่มเติม

ในการตรวจสอบตรงเงื่อนไข if คือ
1. (i==1 || i%2 == 0 || i%3 == 0 || i%5==0 || i%7==0) คือ ตรวจสอบว่าตัวแปร i (ค่าตัวเลข) มีค่าเป็น 1 หรือ %(Mod – หารเอาเศษ) ด้วย 2 หรือ 3 หรือ 5 หรือ 7 มีค่าเป็น 0(ศูนย์) หรือไม่ ถ้าใช่เงื่อนไขที่ (1.) จะเป็นจริง

2. (i!=2 && i!=3 && i!=5 && i!=7) คือ ตรวจสอบว่าตัวแปร i (ค่าตัวเลข) ไม่เท่ากับ 2 และ 3 และ 5 และ 7 ถ้าใช่เงื่อนไขที่ (2.) จะเป็นจริง

3. จากนั้นนำ เงื่อนไขที่ (1.) และ เงื่อนไข (2.) มาทำการ AND กัน ถ้าผลลัพธ์ที่ได้หลังจาก AND กันแล้ว
– เงื่อนไขเป็นจริง แสดงว่าตัวเลขนั้นไม่ใช่จำนวนเฉพาะ ให้ continue เพื่อเปลี่ยนตัวเลขเป็นตัวถัดไป
– เงื่อนไขเป็นเท็จ แสดงว่าตัวเลขนั้นเป็นจำนวนเฉพาะ แล้วก็แสดงผลออกจอภาพ

ผลลัพธ์

โค้ดภาษาซี ค้นหาตัวเลขจำนวนเฉพาะ 1 - 100 (Prime Number)