หน้าหลัก » ภาษาซี (C) » โค้ดภาษาซี คำนวณหาปริมาตรของปริซึมสี่เหลี่ยม

โค้ดภาษาซี คำนวณหาปริมาตรของปริซึมสี่เหลี่ยม
ตัวอย่างโค้ดภาษาซีในการคำนวณหาปริมาตรของปริซึมสี่เหลี่ยม (ฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยม)

สูตรหาปริมาตรปริซึม

ปริมาตรของปริซึม = พื้นที่ฐาน x สูง
ซึ่งพื้นที่ฐาน = กว้าง x ยาว

ดังนั้น เราจะต้องหาพื้นที่ฐานก่อน (กว้าง x ยาว) และเมื่อได้พื้นที่ฐาน ก็ให้นำมาคูณกับ สูง

โค้ดภาษาซี คำนวณหาปริมาตรของปริซึมสี่เหลี่ยม

ตัวอย่างการคำนวณจากรูปนี้

พื้นที่ฐาน = 4 x 6 
∴ พื้นที่ฐาน = 24 ตารางหน่วย
ปริมาตรของปริซึม = 24 x 10
∴ ปริมาตรของปริซึม = 240 ลูกบาศก์หน่วย

ตัวอย่าง Flowchart

Flowchart โค้ดภาษาซี คำนวณหาปริมาตรของปริซึมสี่เหลี่ยม

ตัวอย่างโค้ด

/***************************************************
 * Author    : CS Developers
 * Author URI: https://www.comscidev.com
 * Facebook  : https://www.facebook.com/CSDevelopers
 ***************************************************/
 
#include<stdio.h>

int main()
{
	float Width;
	float Long;
	float High;
	float BaseArea;
	float Prism;
	
	printf(" Enter value of Width : ");
	scanf("%f", &Width);
	
	printf(" Enter value of Long : ");
	scanf("%f", &Long);
	
	printf(" Enter value of High : ");
	scanf("%f", &High);
	
	BaseArea = Width * Long;
	printf("\n Base area is %.2f\n", BaseArea);
	
	Prism = BaseArea * High;
	printf("\n Prism volume is %.2f\n", Prism);
	
	return 0;
}

อธิบายเพิ่มเติม

  • ตัวแปร Width ใช้เก็บค่าความกว้างของพื้นที่ฐาน
  • ตัวแปร Long ใช้เก็บค่าความยาวของพื้นที่ฐาน
  • ตัวแปร High ใช้เก็บค่าความสูงของปริซึม
  • ตัวแปร BaseArea ใช้เก็บค่าพื้นที่ฐาน ที่ได้จากการคำนวณ (ความกว้าง x ความยาว)
  • ตัวแปร Prism ใช้เก็บค่าปริมาตรของปริซึม ที่ได้จากการคำนวณตามสูตร (พื้นที่ฐาน x สูง)
  • ตัวแปรทุกตัวกำหนดให้เป็นชนิด float เพื่อให้รองรับข้อมูลที่เป็นทศนิยม
  • %.2f ให้แสดงผลทศนิยม 2 ตำแหน่ง

ผลลัพธ์

โค้ดภาษาซี คำนวณหาปริมาตรของปริซึมสี่เหลี่ยม