หน้าหลัก » ภาษาซี (C) » โค้ดภาษาซี รับค่าตัวเลข 2 จำนวน และคำนวณทางคณิตศาสตร์ ด้วยเครื่องหมาย บวก ลบ คูณ หาร

โค้ดภาษาซี รับค่าตัวเลข 2 จำนวน และคำนวณทางคณิตศาสตร์ ด้วยเครื่องหมาย บวก ลบ คูณ หาร
ตัวอย่างโค้ดภาษาซี เพื่อเขียนโปรแกรมในการรับค่าตัวเลข 2 จำนวน และคำนวณทางคณิตศาสตร์ ด้วยเครื่องหมาย บวก ลบ คูณ หาร (+, -, *, /)

ตัวอย่าง Flowchart

ตัวอย่างโค้ด

/***************************************************
 * Author  : CS Developers
 * Author URI: https://www.comscidev.com
 * Facebook : https://www.facebook.com/CSDevelopers
 ***************************************************/
 
#include <stdio.h>

int main()
{
	float num1;
	float num2;
	char op;
	float result = 0;
	
	printf(" Enter for Number1 : ");
	scanf("%f", &num1);
	
	printf(" Enter for Number2 : ");
	scanf("%f", &num2);
	
	printf(" Enter for Operator : ");
	scanf(" %c", &op);
	
	switch(op)
	{
  	case '+':
    	result = num1 + num2;
      break;
    case '-':
    	result = num1 - num2;
      break;
    case '*':
    	result = num1 * num2;
    	break;
    case '/':
    	result = num1 / num2;
      break;
	}
	
	printf("\n Answer : %.2f %c %.2f = %.2f\n", num1, op, num2, result);  
	
	return 0;
}

แสดงผล

โค้ดภาษาซี รับค่าตัวเลข 2 จำนวน และคำนวณทางคณิตศาสตร์ ด้วยเครื่องหมาย บวก ลบ คูณ หาร