หน้าหลัก » ภาษาซี (C) » โค้ดภาษาซี คำนวณระยะทางเมตรเป็นกิโลเมตร

โค้ดภาษาซี คำนวณระยะทางเมตรเป็นกิโลเมตร
ตัวอย่างโค้ดภาษาซีในการคำนวณหาระยะทางจากเมตรเป็นกิโลเมตร โดยรับค่าหน่วยเมตรผ่านคีย์บอร์ด และนำไปแปลงหน่วยกิโลเมตร

การทำงานของโปรแกรม

  1. รับค่าระยะทางหน่วยเมตรผ่านทางคีย์บอร์ด
  2. นำหน่วยเมตร หารด้วย 1000.0 จะได้เป็นหน่วยกิโลเมตร (1 กิโลเมตร = 1000 เมตร)

ตัวอย่าง Flowchart

Flowchart โค้ดภาษาซี คำนวณระยะทางเมตรเป็นกิโลเมตร

ตัวอย่างโค้ด

/***************************************************
 * Author    : CS Developers
 * Author URI: https://www.comscidev.com
 * Facebook  : https://www.facebook.com/CSDevelopers
 ***************************************************/
 
#include <stdio.h>

int main()
{
	int meter;
	float kilometer;
	
	printf(" Enter distance (Meters): ");
	scanf("%d", &meter);
	
	kilometer = meter / 1000.0;
	
	printf("\n Distance (Kilometers) is %.3f\n", kilometer);
  
	return 0;
}

อธิบายเพิ่มเติม

  • ตัวแปร meter เป็นชนิด int ใช้เก็บระยะทางหน่วยเป็นเมตร
  • ตัวแปร kilometer เป็นชนิด float ใช้เก็บระยะทางหน่วยเป็นกิโลเมตรหลังจากคำนวณตามสูตรแล้ว
  • สูตรในการหาคือ เมตร หารด้วย 1000 จะได้เป็นกิโลเมตร
  • %.3f ให้แสดงทศนิยมสูงสุด 3 ตำแหน่ง เพื่อรองรับกรณีกรอกขั้นต่ำ 1 เมตร

แสดงผล

โค้ดภาษาซี คำนวณระยะทางเมตรเป็นกิโลเมตร