หน้าหลัก » ภาษาซี (C) » โค้ดภาษาซี คำนวณอายุ จากปี พ.ศ.เกิด

โค้ดภาษาซี คำนวณอายุ จากปี พ.ศ.เกิด
ตัวอย่างโค้ดภาษาซีในการเขียนโปรแกรม เพื่อคำนวณอายุ จากปี พ.ศ.เกิด

การทำงานของโปรแกรม

 1. กรอกปี พ.ศ. เกิด เป็นจำนวนเต็ม
 2. นำปี พ.ศ. ปัจจุบัน ลบด้วย พ.ศ.เกิด จะได้เป็นอายุ

ตัวอย่าง Flowchart

โค้ดภาษาซี คำนวณอายุ จากปี พ.ศ.เกิด

ตัวอย่างโค้ด

/***************************************************
 * Author  : CS Developers
 * Author URI: https://www.comscidev.com
 * Facebook : https://www.facebook.com/CSDevelopers
 ***************************************************/
 
#include <stdio.h>
#include <time.h>

int main()
{
	int age;
	int year_of_birth;
	
	time_t t = time(NULL);
	struct tm tm = *localtime(&t);
	int current_year = (tm.tm_year + 1900) + 543;
	
	printf(" Enter your year of birth (B.E): ");
	scanf("%d", &year_of_birth);
	
	age = current_year - year_of_birth;
	
	printf("\n Your age is %d\n", age);
 
	return 0;
}

อธิบายเพิ่มเติม

 • ตัวแปร age เป็นชนิด int ใช้เก็บอายุที่ได้จากการคำนวณ
 • ตัวแปร year_of_birth เป็นชนิด int ใช้เก็บปี พ.ศ. เกิด
 • ตัวแปร current_year เป็นชนิด int ใช้เก็บปี พ.ศ. ปัจจุบัน
 • อายุจะได้จากการนำตัวแปร current_year year_of_birth
 • tm_year จะเป็นค่าตัวเลขที่นับจำนวนปี ซึ่งเริ่มจากปี ค.ศ.1900 (เป็นมาตรฐานที่กำหนดไว้) เช่น ปี ค.ศ. 2021 tm_year จะมีค่าเท่ากับ 121
 • การหาค่าปี ค.ศ. จึงนำค่า tm_year มาบวกกับ 1900 เพื่อให้ได้ปี ค.ศ. ปัจจุบัน และหากทำให้เป็น พ.ศ. ก็บวกเพิ่มอีก 543

แสดงผล

โค้ดภาษาซี คำนวณอายุ จากปี พ.ศ.เกิดอ้างอิงข้อมูล
stackoverflow.com