หน้าหลัก » ภาษาซี (C) » โค้ดภาษาซี แม่สูตรคูณ พร้อมเส้นขอบตาราง

โค้ดภาษาซี แม่สูตรคูณ พร้อมเส้นขอบตาราง
ตัวอย่างโค้ดภาษาซี ในการแสดงผลแม่สูตรคูณ พร้อมแสดงเส้นขอบตาราง โดยการทำงานจะให้กรอกตัวเลขที่ต้องการนำมาคำนวณสูตรคูณ

ตัวอย่างโค้ด

/***************************************************
 * Author  : CS Developers
 * Author URI: https://www.comscidev.com
 * Facebook : https://www.facebook.com/CSDevelopers
 ***************************************************/
 
#include<stdio.h>

int main()
{
	int number, i;
	
	printf(" Enter number for multiplication : ");
  scanf("%d", &number);
	
	for(i = 1; i <= 12; i++)
	{
		printf(" +------------+----------------+\n");
		printf(" | %4d x %2d |%10d   |\n", number, i, number*i);
		
		if(i == 12)
		{
			printf(" +------------+----------------+\n");
		}
	}
	
	return 0;
}

อธิบายเพิ่มเติม

1.นำตัวเลขที่กรอกเข้ามาเก็บไว้ที่ตัวแปร number
2.ใช้ for เพื่อวนลูปแสดงผลจำนวน 12 รอบ
3.print เส้นขอบและ print ผลการคำนวณ
4.print เส้นขอบสุดท้าย โดยให้เช็คค่า i ถ้าเท่ากับ 12 นั่นคือรอบสุดท้ายแล้ว จึงแสดงเส้นขอบล่างสุด

ผลลัพธ์