หน้าหลัก » ภาษาซี (C) » โค้ดภาษาซี การหาพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า

โค้ดภาษาซี การหาพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า




ตัวอย่างโค้ดภาษาซีในการคำนวณหา พื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า

สูตรการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า

พื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า = กว้าง x ยาว

ตัวอย่าง Flowchart

โค้ดภาษาซี การหาพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า

ตัวอย่างโค้ด

/***************************************************
 * Author  : CS Developers
 * Author URI: https://www.comscidev.com
 * Facebook : https://www.facebook.com/CSDevelopers
 ***************************************************/

#include <stdio.h>
 
int main()
{
  float Width;
  float Long;
 
  printf("\nInput value of Width : ");
  scanf("%f", &Width);
 
  printf("Input value of Long : ");
  scanf("%f", &Long);
   
  printf("Area of a Rectangle is %.2f \n\n",Width * Long);
 
  return 0;
}

คำอธิบาย

 • Width คือ ตัวแปรที่ใช้เก็บค่าความ กว้าง ที่เรากรอกเข้าไป
 • Long คือ ตัวแปรที่ใช้เก็บค่าความ ยาว ที่เรากรอกเข้าไป
 • Width * Long คือ คำนวณหาพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าตามสูตร (กว้าง x ยาว)

ผลลัพธ์

โค้ดภาษาซี การหาพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า

วีดีโอ