หน้าหลัก » ภาษาซี (C) » โค้ดภาษาซี การหาพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า

โค้ดภาษาซี การหาพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า
ตัวอย่างโค้ดภาษาซีในการคำนวณหา พื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า

สูตรการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า

พื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า = กว้าง x ยาว

ตัวอย่างโค้ด

#include <stdio.h>

int main()
{
	float Width;
	float Long;
 
	printf("\nInput value of Width : ");
    scanf("%f", &Width);

	printf("Input value of Long : ");
    scanf("%f", &Long);
     
    printf("Area of a Rectangle is %.2f \n\n",Width * Long);

	return 0;
}

คำอธิบาย

Width คือ ตัวแปรที่ใช้เก็บค่าความ กว้าง ที่เรากรอกเข้าไป
Long คือ ตัวแปรที่ใช้เก็บค่าความ ยาว ที่เรากรอกเข้าไป
Width * Long คือ คำนวณหาพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าตามสูตร (กว้าง x ยาว)

โค้ดภาษาซี การหาพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า

วีดีโอ