หน้าหลัก » ภาษาซีชาร์ป (C#) » โค้ดภาษา C# แสดงรายชื่อเครื่องพิมพ์ทั้งหมดที่ติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์

โค้ดภาษา C# แสดงรายชื่อเครื่องพิมพ์ทั้งหมดที่ติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์
ตัวอย่างโค้ดภาษา C# ในการแสดงรายชื่อเครื่องพิมพ์ทั้งหมดที่ได้ติดตั้งลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยนำค่ามาจาก PrinterSettings.InstalledPrinters

C#

System.Drawing.Printing.PrinterSettings.InstalledPrinters

ตัวอย่างโค้ด

foreach (string printer in System.Drawing.Printing.PrinterSettings.InstalledPrinters)
{
  //printer จะแสดงชื่อเครื่องพิมพ์ เป็นชนิด string 
}

ตัวอย่างการนำไปใช้

โค้ดภาษา C# แสดงรายชื่อเครื่องพิมพ์ทั้งหมดที่ติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์

1. ComboBox กำหนด Name เป็น cmbPrinterName
2. Button กำหนด Name เป็น btnGetPrinter
3. เพิ่ม Event Click ให้กับ btnGetPrinter
4. เมื่อ Click ปุ่มให้นำรายชื่อเครื่องพิมพ์ทั้งหมดว่าแสดงใน ComboBox

private void btnGetPrinter_Click(object sender, EventArgs e)
{
  cmbPrinterName.Items.Clear();
 
  foreach (string printer in System.Drawing.Printing.PrinterSettings.InstalledPrinters)
  {
    cmbPrinterName.Items.Add(printer);
  }
}

สามารถนำไปใช้ได้กับ

.NET Core
2.1

.NET Framework
4.7.2 4.7.1 4.7 4.6.2 4.6.1 4.6 4.5.2 4.5.1 4.5 4.0 3.5 3.0 2.0 1.1

.NET Platform Extensions
2.1