หน้าหลัก » ภาษาซีชาร์ป (C#) » การใช้งาน MessageBox ใน Windows Forms โดยใช้ภาษา C#

การใช้งาน MessageBox ใน Windows Forms โดยใช้ภาษา C#
MessageBox เป็นคลาสหนึ่งที่อยู่ใน System.Windows.Forms ที่ใช้สำหรับการแจ้งเตือนข้อความ หรือการแสดงให้ผู้ใช้งานเห็นก่อนการดำเนินการใดๆ ซึ่ง MessageBox มีให้เลือกใช้งานได้หลายรูปแบบ ในบทความนี้จะยกตัวอย่างการใช้งานโดยใช้โค้ดภาษา C# เพื่อให้เห็นหน้าตาของ MessageBox ว่าจะมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไร เพื่อที่จะเลือกนำไปใช้งานได้ง่ายและเหมาะสมกับการทำงานของโปรแกรมที่ออกแบบไว้

การใช้งาน MessageBox ใน Windows Forms

1. แสดง MessageBox ที่มีเฉพาะข้อความ

MessageBox.Show("สวัสดี, CS Developers");

2. แสดง MessageBox ที่มีข้อความและคำอธิบาย

MessageBox.Show("สวัสดี, CS Developers", "แจ้งตือน");

3. แสดง MessageBox ที่มีข้อความ คำอธิบาย และปุ่ม

MessageBox.Show("สวัสดี, CS Developers", "แจ้งตือน", MessageBoxButtons.OK);

โดยจะมีปุ่มให้เลือกใช้งานได้หลายรูปแบบ ดังนี้

MessageBoxButtons.OK
MessageBoxButtons.OK
MessageBoxButtons.OKCancel
MessageBoxButtons.OKCancel
MessageBoxButtons.AbortRetryIgnoreMessageBoxButtons.AbortRetryIgnoreMessageBoxButtons.YesNoCancelMessageBoxButtons.YesNoCancel
MessageBoxButtons.YesNo
MessageBoxButtons.YesNo
MessageBoxButtons.RetryCancel
MessageBoxButtons.RetryCancel

4. แสดง MessageBox ที่มีข้อความ คำอธิบาย ปุ่ม และไอคอน

MessageBox.Show(
    "สวัสดี, CS Developers", 
    "แจ้งตือน", 
    MessageBoxButtons.OK, 
    MessageBoxIcon.Asterisk
);

โดยจะมีไอคอนให้เลือกใช้งานได้หลายรูปแบบ (บางไอคอนก็จะแสดงผลเหมือนกัน) ดังนี้

MessageBoxIcon.Asterisk
MessageBoxIcon.Asterisk
MessageBoxIcon.Error
MessageBoxIcon.Error
MessageBoxIcon.Exclamation
MessageBoxIcon.Exclamation
MessageBoxIcon.Hand
MessageBoxIcon.Hand
MessageBoxIcon.Information
MessageBoxIcon.Information
MessageBoxIcon.None
MessageBoxIcon.None
MessageBoxIcon.Question
MessageBoxIcon.Question
MessageBoxIcon.Stop
MessageBoxIcon.Stop
MessageBoxIcon.Warning
MessageBoxIcon.Warning