หน้าหลัก » ภาษาซี (C) » โค้ดภาษาซี แสดง วัน เดือน ปี ปัจจุปัน โดยใช้ time.h

โค้ดภาษาซี แสดง วัน เดือน ปี ปัจจุปัน โดยใช้ time.h
ตัวอย่างโค้ดภาษาซี ในการหาค่าวันเดือนปีปัจจุบัน โดยใช้ time.h

ตัวอย่างโค้ด

#include<stdio.h>
#include<time.h>
 
int main()
{
  time_t timer;
  struct tm* tm_info;
  char day[3];
  char month[3];
  char year[5];
   
  time(&timer);
  tm_info = localtime(&timer);
  strftime(day, 3, "%d", tm_info);
  strftime(month, 3, "%m", tm_info);
  strftime(year, 5, "%Y", tm_info);
   
  printf("\n\tToday is %s/%s/%s\n", day, month, year);
   
  return 0;
}

ผลลัพธ์

โค้ดภาษาซี แสดง วัน เดือน ปี ปัจจุปันอ้างอิงข้อมูล
www.quora.com