หน้าหลัก » ภาษาซี (C) » โค้ดภาษาซี รับค่าตัวเลขแล้วเปรียบเทียบหาค่าที่น้อยที่สุด (Minimum)

โค้ดภาษาซี รับค่าตัวเลขแล้วเปรียบเทียบหาค่าที่น้อยที่สุด (Minimum)
ตัวอย่างโค้ดโปรแกรมภาษาซี รับค่าตัวเลขเข้ามาแล้วทำการเปรียบเทียบหาค่าที่น้อยที่สุด (Minimum)

การทำงานของโปรแกรม

รับค่าตัวเลขเพื่อระบุจำนวนตัวเลขที่หมดที่ต้องการนำมาเปรียบเทียบ จากนั้นทำการวนลูป เพื่อนำตัวเลขที่กรอกเข้ามาเปรียบเทียบหาค่าที่น้อยที่สุด (Minimum) เมื่อครบตามจำนวนตัวเลขที่ต้องการแล้ว ก็จะนำค่าที่ได้แสดงผล

ตัวอย่างโค้ด

/***************************************************
 * Author    : CS Developers
 * Author URI: https://www.comscidev.com
 * Facebook  : https://www.facebook.com/CSDevelopers
 ***************************************************/
 
#include<stdio.h>

int main()
{	
	int loop;
	int input;
	int i;
	int min;
	
	printf(" Enter number for loop : ");
	scanf("%d", &loop);
	printf("\n");
	
	for(i = 0; i < loop; i++)
	{
		printf(" Number #%d : ", i+1);
		scanf("%d", &input);
		
		if(i==0 || input < min)
		{
			min = input;
		}
	}
	
	printf("\n Minimum is %d\n\n", min);
	
	return 0;
}

อธิบายเพิ่มเติม

i == 0 || input < min คือ ถ้าเป็นรอบแรก (i = 0) จะกำหนดให้ตัวแปร min = input แต่ถ้าเป็นรอบอื่น จะเปรียบเทียบว่าตัวเลขที่ได้มานั้น(ตัวแปร input) น้อยกว่าตัวแปร min หรือไม่ ถ้าใช่ค่อยเปลี่ยนค่าในตัวแปร min

ผลลัพธ์

โค้ดภาษาซี หาค่าที่น้อยที่สุด (Minimum)